Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy


07:30
15:15 - 17:00 Asociované podujatie: Workshop: Jednotný digitálny trh v krajinách V4 / Berlin
08:30
8:30 - 9:45 Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2017 - Priority digitalizácie v krajinách V4 / London
V súčasnej dobe existuje v rámci spoločného trhu EÚ už de facto päť slobôd: sloboda pohybu tovaru, sloboda pohybu služieb, sloboda pohybu osôb, sloboda pohybu kapitálu a sloboda pohybu dát. Dáta a dátová ekonomika sa začínajú skloňovať v mnohých súvislostiach a vytvorenie jednotného digitálneho trhu v EÚ je kľúčovým predpokladom jej konkurencieschopnosti a udržania schopnosti prinášať inovácie a dosahovať tak ekonomický rast. Toto v plnej miere platí aj pre región V4.  
 
V úvodnom plenárnom paneli vystúpia čelní politickí predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí zodpovedajú za riadenie a koordináciu aktivít budovania informačnej spoločnosti a jednotného digitálneho trhu vo svojich krajinách. Predstavia nám, aké sú ich priority z hľadiska digitálnej agendy, povedia nám o tom, akú inštitucionálnu štruktúru a koordinančné mechanizmy si každá z V4 krajín vytvorila, aby efektívne implementovala rámec a politiky jednotného digitálneho trhu. Dotknú sa taktiež toho, ako z ich pohľadu vidia perspektívu spolupráce krajín V4 v tejto oblasti a kde sú silné stránky tohto regiónu. No a v neposlenom rade načrtnú, ako by mohli krajiny regiónu V4 spolupracovať intenzívnejšie, na lepšom presadzovaní spoločných záujmov.    
08:30
IVO Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislava
Privítanie digitálnych lídrov V4
08:34
Peter Pellegrini, HLAS - SD
Otvárací príhovor: Slovensko
08:49
Krzysztof Szubert, štátny tajomník, zastupujúci minister pre informatizáciu a vládny splnomocnenec pre jednotný digitálny trh, Poľsko
Otvárací príhovor: Poľsko
09:01
ONDŘEJ Malý, koordinátor digitálnej agendy, Úrad vlády ČR
Otvárací príhovor: Česko
09:13
ÁKOS PÉTER Mernyei, námestník štátneho tajomníka pre EÚ a medzinárodné vzťahy
Otvárací príhovor: Maďarsko
09:25
09:45
Coffee Break / Podpisová akcia knihy Gerda Leonharda
10:15
10:15 - 12:30 Technology & HumanITy / London
Úvodný plenárny panel sa bude venovať dvom technologických megatrendom – globálnemu prepojeniu sveta prostredníctvom internetu, rozvoju umelej inteligencie spolu s tzv. veľkými dátami (Big Data) a téme, ktorej význam sa v digitálnom svete zvyšuje - kybernetickej bezpečnosti. 

Vplyv prvého megatrendu pociťujeme a jeho význam pre spoločnosť si uvedomujeme už viac ako desaťročie, intenzívnejšie však v našom každodennom živote najmä v posledných rokoch. Internet intenzívne ovplyvnil svet nielen na úrovni domácností, miest a štátov, ale taktiež na úrovni medzinárodného spoločenstva a fungovania globálnych geopolitických, politických, ekonomických a sociálnych mechanizmov. K tejto téme nám prezradí viac skúsený diplomat, technologický nadšenec a zakladateľ neziskovej organizácie Diplofoundation a šéf Geneva Internet Platform Jovan Kurbalija.

Druhý megatrend – nástup umelej inteligencie a veľkých dát – začína v spoločnosti rezonovať čoraz viac, aj keď jeho ozajstný význam a možné dôsledky si zrejme ešte ani zďaleka neuvedomujeme v plnom rozsahu. V zmysle bilaterálneho vzťahu potrebuje umelá inteligencia pre dosahovanie svojich možných limitov dáta a dáta bez umelej inteligencie pre zmenu neprinášajú svoju plnú pridanú hodnotu. Už dnes je isté, že umelá inteligencia nebude len jednou z praktických aplikácií digitálnych technológií, ale stane sa fenoménom, ktorý takmer s určitosťou vymedzí historickú epochu a s vysokou pravdepodobnosťou zmení podstatu a schopnosti nás samotných prostredníctvom priameho prepojenia ľudského tela a technológií. Neurónové implantáty, virtuálna realita alebo nanorobotika predstavuje len malú časť týchto technológií. Do tohto fascinujúceho sveta nás vtiahne vo svojej prezentácii Gerd Leonhard – jeden z najvplyvnejších súčasných svetových futurológov. Následne sa v praktickejšej rovine budú tejto problematike venovať zástupcovia dvoch svetových technologických lídrov v tejto oblasti a predstaví sa aj zástupca zo Slovenska. Ten nám ukáže, že v tejto oblasti držíme tempo so svetovými technologickými lídrami.     

Na záver tohto plenárneho panelu sa budeme venovať kybernetickej bezpečnosti, ktorej význam sa v poslednom období zásadne zvyšuje, pretože rastie rozsah škôd, ktoré môžu kybernetické útoky napáchať. Odborníci sa pasujú s ich čoraz sofistikovanejšími verziami. Ide o čoraz extenzívejší prierez cez internet vecí, autonómne vozidlá, cloud alebo napríklad big data a umelú inteligenciu. Do každej z týchto oblastí kybernetická bezpečnosť vo väčšej či menšej miere zasahuje. Bývalý armádny generál John Davis vo svojom príspevku poskytne pohľad na to, aká je úroveň bezpečnosti našej budúcnosti. 
10:15
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo
10:20
Gerd Leonhard, futurista, humanista, autor a výkonný riaditeľ The Futures Agency
Technológia vs. ľudstvo
11:00
Jovan Kurbalija, zakladajúci riaditeľ DiploFoundation a vedúci Geneva Internet Platform, Srbsko
Traja partneri: internet, geopolitika a medzinárodné vzťahy
11:15
John Davis, viceprezident a federálny riaditeľ pre bezpečnosť, Palo Alto Networks
Ako technologický vývoj posilnil kybernetické hrozby a ako by mala reagovať komunita kybernetickej bezpečnosti?
11:35
Q&A
11:40
11:50
Peter Sinčák, Technická univerzita v Košiciach
Cloud Social Robotics pre kognitívny tréning
12:10
Vojtech Bálint, DXC Technology
Umelá inteligencia či inteligentné dáta?
12:30
Obed / Podpisová akcia knihy Gerda Leonharda
13:30
SEKCIA 1
13:30 - 15:00 Efektívna verejná správa / London I+II
Efektívne fungujúca verejná správa je jedným z faktorov hospodárskeho rastu, zlepšovania podnikateľského prostredia a tvorby pracovných miest. Proces zvyšovania efektívnosti verejnej správy a ňou poskytovaných služieb občanom a podnikateľom je procesom s veľmi vysokou komplexnosťou a s mnohými vecnými aspektmi. V paneli sa budeme venovať niektorým z nich. Pôjde o procesnú a organizačnú modernizáciu a reformu verejnej správy, o používanie Enterprise architektúry ako nástroja na efektívnejšie riadenia a rozvoj informačných systémov verejnej správy, používanie analytických a prediktívnych nástrojov na podporu rozhodovacích procesov a taktiež o požívateľskú stránku elektronických služieb verejne správy.
13:30
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo moderátora
13:50
Rastislav Cesnek, BiZZdesign CE
Adaptívna Verejná Správa
14:05
14:30
Peter Helexa, Slovenská pošta
Juraj Bárdy, Alistiq
Michal Cenker, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Diskusia: paneloví speakri a ...
13:30 - 15:00 Ochrana osobných údajov a kybernetická bezpečnosť / London III
Ochrana osobných údajov predstavuje tému, ktorá opäť intenzívne rezonuje nielen na jednotlivých fórach a podujatiach, ale aj vo všetkých oblastiach spoločenských a právnych vzťahov. Zmeny, ktoré sa začnú uplatňovať v máji 2018 sa dotknú každého, či už na strane zodpovednostných subjektov, ktorí budú musieť zabezpečiť súlad s novou legislatívou, zmenu existujúcich povinností a plnenie nových povinností, ale aj na strane samotných dotknutých osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú. Nová legislatíva značne posilňuje práva dotknutých osôb, v dôsledku čoho pribudnú povinnosti a nároky, ale GDPR zároveň kladie dôraz aj na ich vymožiteľnosť a právo na zodpovednosť za škodu, ktorá môže byť dotknutým osobám spôsobená v dôsledku pochybení na strane prevádzkovateľov a sprostredkovateľov. Nehovoriac o potrebe prispôsobovať softvérové riešenia novej legislatíve.
 
Nepôjde však len o povinnosti a záťaž, ale aj o výzvy posunúť sa vpred, napredovať a ponúknuť ľudom nové riešenia pri zachovaní ochrany ich osobných údajov. Prezentácie spíkrov v tejto súvislosti poskytujú rozmanitý pohľad na GDPR a ich vnímanie na ochranu osobných údajov, od legislatívneho uchopenia až po praktické otázky a uchopenie v praxi. Hľadanie odpovedí na jednotlivé otázky nebude vždy jednoduché, napriek tomu sa spoločne o to pri prezentáciách a diskusii pokúsime.
13:30
Zuzana Valková, Nezávislý inštitút ochrany súkromia
úvodné slovo moderátora
13:35
Dávid Zubko, Nezávislý inštitút ochrany súkromia
Mechanizmus konzistentnosti podľa GDPR - ako sa naň pripraviť
13:45
Ivo Kovačič, Atos IT Solutions and Services
Biometria v súlade s GDPR
14:25
Radoslav Sedlák, SOFTEC
GDPR – hodiny tikajú
14:35
14:45
Kristína Szajkóová, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Nová právna úprava ochrany osobných údajov
14:55
13:30 - 15:00 Smart Cities and Smart Transport / Berlin
Doprava je jednou z hlavných výziev pre mestá zaberajúce sa svojou budúcnosťou. Problémy, ktorým musia čeliť sú: znečistené ovzdušie, hluk, dopravný chaos, zápchy, parkovanie, zníženie kvality života a bezpečnosti občanov, nízka efektivita verejnej dopravy.

Z tohto pohľadu je doprava najperspektívnejšou výzvou, v ktorej sa dá pomocou inovácií a technológií dosiahnuť veľký pokrok. Investície do dopravy budú narastať. Podľa konzultačnej firmy Arthur D. Little narastú zo 185 miliárd eur v roku 1990 na 429 v roku 2020 a 829 v roku 2050. Úlohou miest bude prehodnotiť systém dopravy s väčšou orientáciou na verejnú dopravu, s vytváraním koridorov pre cyklistov a peších a ich následné prepojovanie a zjednocovanie. Ďalšou veľkou výzvou, ktorá výrazne
zasiahne do dopravy je zdieľaná ekonomika napr. UBER, bike-sharing.
13:30
13:50
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách
14:10
Martin Komínek, SimpleCell Networks Slovakia
Využitie Internet of Things pre Smart Cities
14:45
15:00
Prestávka
15:15
15:15 - 17:00 Inteligentný priemysel a inovácie / London
Jedným z aspektov megatrendu súčasnosti – všade prítomnej digitalizácie – je tzv. štvrtá priemyselná revolúcia, ktorá je založená na synergii viacerých digitálnych technológií – Internetu vecí, umelej inteligencii a strojovom učení, Big Data a robotizácii.
 
Európa má priemysel, ktorý je konkurencieschopný a je svetovým lídrom vo viacerých dôležitých odvetviach. Toto vedúce postavenie si však dokáže udržať dlhodobo, len ak svoj priemysel úspešne a rýchlo digitalizuje a bude naplno využívať svoj výskumný, vývojový a inovačný potenciál.
 
Výsledkom nástupu spomínanej štvrtej priemyselnej revolúcie je to, že produktivita priemyslu strmo rastie: čas uvedenia nového produktu na trh sa skráti na viac ako polovicu a výrobcovia budú schopní rýchlo reagovať na požiadavky trhu. Zákazníci získajú individualizovaný a špecializovaný tovar za cenu na úrovni masovej produkcie. Radikálnou zmenou bude tiež vtiahnutie dodávateľov i zákazníkov do tohto procesu, čo ďalej zvýši flexibilitu i efektívnosť – očakáva sa, že produktivita priemyslu porastie o 30 až 40 %.
Digitalizácia a moderná automatizovaná výroba vytvára nové typy pracovných pozícií v továrňach s vyššími platmi, avšak aj s vyššími nárokmi na zručnosti zamestnancov. Pracovná sila sa bude musieť vedieť prispôsobiť týmto zmenám a vedieť pracovať s modernými technológiami. Napriek strachu z robotizácie dnes stále platí, že najlepším hráčom šachu nie je ani človek ani počítač. Tím zložený z ľudí a počítačov, ktorí spolu efektívne spolupracujú, dokážu spoločne prekonať akéhokoľvek šachového veľmajstra alebo počítač sám. Musíme sa však uistiť, že ako spoločnosť už dnes odovzdávame zamestnancom znalosti a zručnosti pre pracovné pozície zajtrajška.
 
V plenárnej časti Inteligentný priemysel a inovácie predstavia spíkri využitie digitálnych technológií v konkrétnych podmienkach a priemyselných odvetviach. V diskusii sa pokúsime nájsť odpovede na otázky, či súkromné spoločnosti na Slovensku investujú do výskumu a vývoja dostatočne, či Slovensko môže mať ambíciu, byť centrom inovácii aj pre veľké nadnárodné spoločnosti a či a ako môže prepojenie verejného a súkromného sektora v oblasti výskumu a vývoja a vzdelávania pracovnej sily fungovať efektívnejšie.

15:15
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Alistiq
úvodné slovo moderátora
15:30
Bohdana Jakončuková, HPE
Preskriptívna analýza pre Smart Industry
15:40
Hans-christian Heidecke, CIO, Volkswagen Slovakia
Digitalizácia vo výrobnom podniku – príležitosti a hrozby
15:50
Martin Morháč, Zväz automobilového priemyslu
Prečo technológie nie sú na prvom mieste?
16:00
Miroslav Knapovský, LOGmanager
Prečítajte si svoju IT myseľ
16:15
Ladislav Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Systémová podpora výskumu a inovácií v SR pre zabezpečenie konkurencieschopnosti
16:25
16:35
17:00
Ukončenie prvého dňa kongresu


Nastavenie súborov cookies