Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú

13:00
OBED
14:00
Sekcia 4
eEducation - jednotná Európa aj vo vzdelávaní
Jedným z aktuálnych cieľov EÚ je umožniť občanom EÚ štúdium kdekoľvek v Európe. To si okrem iného vyžaduje uľahčenie a elektronizáciu prijímacieho konania, tak aby ho bolo možné absolvovať aj na diaľku, vybudovanie elektronických a komunikačných platforiem pre celé vzdelávacie prostredie, ako aj transformáciu Európskeho kvalifikačného rámca. Cieľom panelu je predstaviť existujúce riešenia, ktoré môžu byť využité ako best practices a zapojiť do tohto vývoja aj Slovensko.
14:00
Romana Kanovská, štátna tajomníčka Ministerstva školstva SR
Elektronické maturity na Slovensku, projekt Maturita on-line
14:00
Jaroslav Juriga, Ministerstvo školstva SR
Európsky kvalifikačný rámec
14:00
14:00
Anna Surová Čulíková, VÚDPaP
Monika Ružeková, Gymnázium L. Sáru
Európsky rozmer digitálneho vzdelávania v slovenských školách
OPIS - zatratený alebo spasený?
Ako ďalej po audite? Diskusný panel, kde budú prezentované ciele a nové priority OPIS. Na paneli budú prezentované výsledky auditu a načrtnutá cestovná mapa projektov. Diskusného panelu sa zúčastnia (v abecednom poradí): Eleonóra Andreánská, generálna riaditeľka sprostredkovateľského orgánu rezortu kultúry, Ministerstvo kultúry SR Erna Dohnáliková, generálna riaditeľka Sekcie RO pre OPIS, Úrad vlády SR Miroslav Kukučka, poverený riadením, sekcia informatizácie spoločnosti, Ministerstvo financií SR (pozvaný) Lucia Mušková, poradkyňa ministra, sekcia informatizácie spoločnosti, Ministerstvo financií SR Roland Sill, splnomocnenec vlády SR pre informatizáciu spoločnosti Pavol Struhárik, generálny riaditeľ sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra SR
Priestorové údaje a ich uplatnenie vo VS
ITAPA sa téme geografických informácií venuje pravidelne. V predošlých ročníkoch sme pozorne sledovali vznik a implementáciu európskych smerníc (INSPIRE) a definovanie infraštruktúry priestorových informácií na Slovensku. Tie sú dôležité pre vznik nových aplikácií a služieb na všetkých úrovniach verejnej správy. Panel sa tento rok zameria na konkrétne oblasti riešení a aplikácií nielen v štátnej správe ale aj v samospráve a skombinuje ich so zahraničnou inšpiráciou.
10:45
Coffee-break
10:15
Riadenie v ťažkých časoch
10:15
David Rimmer, Hewlett-Packard EMEA
Riadenie v ťažkých časoch
11:30
Sekcia 3
eGovernment a európska Digitálna Agenda
Prelom rokov 2009/10 priniesol nové iniciatívy a ciele EÚ v oblasti eGovernmentu. Ministri členských štátov pre eGovernment stanovili na konferencii v Malmö v novembri 2009 nové priority pre informatizáciu verejnej správy na obdobie nasledujúcich piatich rokov. Nová eurokomisárka pre informačnú spoločnosť Neelie Kroes predstavila začiatkom roka svoju ťažiskovú iniciatívu pod názvom „Digital Agenda“. Do popredia sa dostáva budovanie paneurópskych služieb, pozornosť sa sústreďuje na zvyšovanie efektivity verejnej správy a interoperabilitu. Tomu sa prispôsobujú aj balíky podporných programov a iniciatív financovaných EK a transformujú sa do novej podoby. Panel prinesie informácie o všetkých týchto zmenách a možnostiach sa do nich zapojiť a predstaví ukážky paneurópskych projektov.
11:30
Karel De Vriendt, Európska komisia, Informatics Directorate-general
ISA program a význam interoperability
eHealth
Zodpovedné inštitúcie odštartovali na Slovensku dlhoočakávanú iniciatívu smerujúcu k postupnej informatizácii zdravotníctva a zníženiu jeho zaostávania za krajinami EÚ. Pripravujú sa pilotné aplikácie a služby. jeseň 2010 by zároveň mala byť obdobím predstavenia druhej generácie pilotných služieb a aplikácií. Oblasť eHealth je aj v Európe a vo svete jednou z najdynamickejších e- oblastí. Cieľom panelu je reagovať na aktuálne dianie na Slovensku, predstaviť druhú generáciu pilotných služieb a priniesť inšpiratívne a zaujímavé projekty zo zahraničia
11:30
Jiří Běhounek, Kraj Vysočina
Registrácia pacientov pre nemocnice na Vysočine
11:30
Roman Jedinák, Slovak Telekom, a.s.
Nová forma komunikácie UDZS
11:30
Walter M. Bugnar, Siemens IT Services and Solutions, Rakúsko
eHealth poskytujúci reálne výsledky
11:30
Bart de Witte, IBM General Business
Programový manažment a riadenie strategickej zmeny
Cloud Computing pre eGovernment
Pojem Cloud Computingu sa začína udomácňovať už aj na Slovensku. Cieľom panelu je ukážka dnešnej škály ponúkaných služieb, predstavenie možností cloud computingu pre eGovernment riešenia, ako aj reflexia a prínosy tohto modelu voči súčasnému trendu budovania dátových centier, či iným konceptom, ktoré sú súčasťou informatizačnej stratégie.
11:30
Oto Malý, Slovak Telekom, a.s.
ST Cloud - vhodnosť a špecifiká
11:30
Adrian Voss, Hewlett-Packard EMEA
Cloud Computing pre eGovernment riešenia
11:30
Martin Jelok, IBM Slovakia
Prínosy Cloud Computingu pre eGovernment
11:30
Digitalizácia kultúrneho dedičstva
11:30
Katarína Krištofová, Slovenská národná knižnica
Projekt Europeana v SNK
11:30
Silvia Hanáčková, Archív Slovenského rozhlasu
Digitalizácia archívu Slovenského rozhlasu
09:45
Priority vlády pre informatizáciu spoločnosti
09:00
Digitálna agenda EÚ
09:00
Carl-christian Buhr, Európska komisia, Úrad pre digitálnu agendu
Digitálna Agenda EÚ
15:30
Záverečný kokteil