Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú

09:00
Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2010 - úvodné príhovory
09:30
Keynote 1
09:30
Anthony D. Williams, Anthony D. Williams Consulting
Makrowikinomika - reštart ekonomiky a sveta
13:00
O B E D
15:30
Coffee-break
16:00
Sekcia 2
Informatizácia samospráv na regionálnej úrovni
Samosprávne kraje (regióny) sú v mnohých krajinách EÚ jedným z kľúčových hýbateľov informatizácie. Aj na Slovensku rozširujú svoje pôsobenie a skvalitňujú svoje služby aj prostredníctvom IT. Na ich podporu boli vyčlenené tiež prostriedky z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Cieľom panelu je predstaviť plány samosprávnych krajov na Slovensku v oblasti informatizácie a inšpirovať sa úspešnými európskymi projektmi.
16:00
Richard Hrabovský, SAP Slovensko
Somerset – príklad úspešnej samosprávy
16:00
Michal Sucháň, Microsoft Slovakia
Platforma elektronizácie služieb miest a obcí
16:00
Branislav Bálint, NESS Slovensko, a.s.
Čím prispeje samospráva k informatizácií spoločnosti
Nové služby v zdravotníctve a sociálnej oblasti
Cieľom tohto panelu je priniesť aktuálne informácie o rôznych elektronických službách, vytvoriť priestor pre diskusiu zainteresovaných odborníkov a reflexiu týchto riešení voči úspešným projektom zo zahraničia.
16:00
Ján Králik, expert na zdravotníctvo
eHealth - stav projektu eSO1
16:00
Milan Semančák, SOFTEC, s.r.o.
Návrh IS riadenia sociálnych dávok (IS RSD)
16:00
16:00
Peter Linhardt, Ness Slovensko, a.s.
Helga Kajanová, NESS Slovensko, a.s.
Prvý krok k budovaniu eHealth na Slovensku - projekt eSO1
16:00
Péter Tóth, KDH
Výmena dát medzi nemocnicami
e-Procurement a e-Aukcie
Prínosy elektronického obstarávania sú už dnes zrejmé. V zahraničí nájdeme veľa príkladov, ktoré využívajú rôzne spôsoby elektronického obstarávania (aukcie, nákupy a pod.) na všetkých úrovniach verejnej správy a to bez ohľadu na to či ide o podprahové alebo nadprahové. Na celoeurópskej úrovni sa rieši ich prepojenie ako paneurópskej služby. Aj na Slovensku si toto obstarávanie získava čoraz väčšiu obľubu. Cieľom panelu je priniesť skúsenosti zo všetkých úrovní, vytvoriť priestor pre inšpiráciu a predstaviť záujemcom o takýto spôsob obstarávania rôzne možné riešenia.
14:30
Informačná spoločnosť v Macedónsku
15:00
Ivo Ivanovski, Ministry of Information Society
Informačná spoločnosť v Macedónsku
14:00
Zlatý erb 2010
11:30
Sekcia 1
eDemokracia v 21. storočí
Verejná správa zbiera a sústreďuje veľké množstvo informácií, ktoré sú dôležité nielen pre zabezpečenie jej služieb, ale aj pre firmy a občanov ako aj pre kontrolu. Koncept slobodného prístupu k informáciám sa stal kľúčovým nástrojom demokracie a moderného riadenia štátu. Jeho model, ako ho poznáme u nás (poskytnutie informácií na vyžiadanie), však už bol prekonaný a mení sa na proaktívny – informácie a dáta sa zverejňujú hneď ako sú zozbierané, tak aby do nich mohol nahliadnuť ktokoľvek aj bez vyžiadania. Takýto model vytvára priestor pre množstvo nových aplikácií a elektronických služieb a stáva sa súčasťou vládnych programov na najvyššej úrovni (napr. Open Government Initiative v USA). Cieľom panelu je predstaviť nový koncept prístupu k informáciám, priniesť ukážky týchto aplikácií a služieb a na najvyššej úrovni diskutovať o tom, ako tento koncept zaviesť do praxe aj na Slovensku.
11:30
Zuzana Wienk, Aliancia Fair-play
Pohľad NGO - ako využiť verejné informácie
11:30
Lenka Kmeťová,
Pablo Sarrias, Scytl Secure Electronic Voting
Elektronické voľby - nová výzva eDemokracie
Elektronická identita a nové generácie dokladov
Cieľom panelu je informovať o pripravovaných konceptoch eID na Slovensku pre jednotlivé elektronické služby v rôznych oblastiach a agendách, porovnať vývoj v SR so svetovými skúsenosťami a rozšíriť túto oblasť aj o novú generáciu dokladov, ktoré sa prispôsobujú plošnému nasadzovaniu IT.
Informačná bezpečnosť
Na Slovensku bola v roku 2008 prijatá Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť, v januári 2010 k nej pribudol Akčný plán a vytvorilo sa národné stredisko pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT.SK). Aká je situácia v oblasti informačnej bezpečnosti v SR, jej porovnanie s inými krajinami a praktické ukážky riešenia konkrétnych rizík predstaví tento panel.
11:30
Michal Opatřil, Corinex Group
Riadenie prístupu a ochrana SOA
11:30
Andrej Haršányi, Corinex Group
Riadenie prístupov interných používateľov
11:30
Jozef Vyskoč, Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola. Bratislava
Informačná bezpečnosť v štátnej správe na Slovensku - berieme ju vôbec vážne?
eGovernment architektúra
Prezentácia portálov verejnej správy a ich prínosov pre občanov. Diskusia o pripravovanom zákone o eGovernmente.
11:30
Róbert Hernady, Microsoft Slovakia
Riešenie Czech Government Gateway
11:30
Morten Kristoffer Hansen, Centrum excelentnosti pre Open Source a Open Standard
Centrum excelentnosti pre Open Source a Open Standard
11:30
Ľuboslav Michalík, Geodetický a kartografický ústav Bratislava
ZB GIS - nové elektronické služby
10:15
Keynote 2
10:15
15:00
Vytváranie legislatívnych podmienok pre eGovernment
14:30
Pavol Frič, ITAS
Marek Kalavský, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Vytváranie legislatívnych podmienok pre eGovernment
10:45
Coffee Break
17:30
Networking