Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2012: Zaostrené na výsledky


10:00
Coffee-break
12:30
Obed/Vyhlásenie výsledkov súťaže Zlatý erb 2012
14:45
Coffee-break
16:55
Záverečný koktail ITAPA 2012/ TOMBOLA - losovanie o ceny venované Taiwanskou reprezentačnou kanceláriou
09:00
Internet vecí a Open Data: brána k inteligentným mestám
08:45
Slovenský superpočítač
08:45
Tomáš Lacko, Výpočtové stredisko SAV
Slovenský superpočítač
09:15
Návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci
09:15
Pavol Frič, ITAS
Marek Kalavský, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Návrh zákona o elektronickom výkone verejnej moci
09:45
Internetová ekonomika ako príležitosť pre Slovensko (vízia internetu)
09:45
Rastislav Kulich, Google
Martin Adámek, inloop.eu
Internetová ekonomika ako príležitosť pre Slovensko (vízia internetu)
10:30
Sekcia 3
(Ne)Informatizácia miest a obcí
Ako vláda podporuje informatizáciu samospráv – VÚC, miest a obcí, a aký je vhodný model, ktorý umožní zabezpečiť čo najrýchlejšie napredovanie a poskytovanie služieb elektronickej samosprávy pre občanov? Čo očakáva samospráva od štátu na zlepšenie svojich elektronických služieb? Ktoré elektronické služby samospráv by ste chceli čo najskôr?

Partneri panelu:
QBSW
VITA
CORINEX
10:30
Peter Ágh, Asociácia prednostov miestnych samospráv SR
Úvodné slovo
10:30
Mariana Hurná, Mestský úrad Prešov
Otvorené mesto – jednoducho a efektívne
10:30
Pavel Burkalo, QBSW CZECH, s.r.o.
Efektívne mobilné riešenia pre moderné samosprávy
10:30
Peter Kočiško, Corinex
Obecné peniaze pod kontrolou
10:30
Dáta – ich využitie a bezpečnosť
Jedným z fenoménov posledných rokov nielen v oblasti IKT je Open Data. Základný princíp Open Data je, že dáta, ktoré sú vytvárané verejnou správou za verejné prostriedky by mali byť volne k dispozícii. Prínosom je na jednej strane zvýšenie transparentnosti a kontroly vecí verejných na druhej strane ekonomické benefity využitia týchto dát prostredníctvom rôznych aplikácií. Ďalším fenoménom sú internet a sociálne médiá, prostredníctvom ktorých dochádza k zhromažďovaniu obrovského množstva dát. Mnohé z týchto dát obsahujú aj osobné údaje a iné citlivé údaje. Európska únia v súčasnosti pripravuje novú legislatívu v tejto oblasti, ktorá bude predstavovať zásadný rámec v tejto oblasti pre najbližšie desaťročie. Čo bude tento rámec znamenať pre využívanie Open Data a pre fungovanie sociálnych médií?

Partneri panelu:
EEA
ESET
10:30
10:30
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Aktivity štátu v oblasti interentovej bezpečnosti
10:30
Zuzana Hečko, Allen & Overy
Ochrana osobných údajov a open data
Nové služby verejnej správy
Ako dôjsť k efektívnej verejnej správe a ako môžeme dosiahnuť nové služby bez zvyšovania prevádzkových nákladov? Sú procesy vo verejnej správe nastavené správne, alebo je tu priestor na úspory?

Partneri panelu:
Nowell
Vita
Microsoft
SWAN
CSC
Oriwin
Soitron
10:30
Aleš Kučera, Novell-Praha, s.r.o.
eGON v roku 2012
10:30
Mario Minarovský, CREDIBILIS
Tibor Hajdu, Arcibiskupský úrad
Projekt Ecclesia
10:30
Ľubomír Mindek, CSC Computer Sciences, spol. s r.o.
Občan nemusí žiadať o niečo na čo má nárok!
10:30
10:30
Roman Russev, Microsoft Slovakia s.r.o.
Digital lifestyle v enterprise prostredí
Slovensko-taiwanská eGovernment konferencia
V rámci workshopu Slovensko - Taiwanskej obchodnej komory odborníci zo SlovenskejRepubliky a Taiwanubudú diskutovať o najlepších postupoch v podnikaní s Taiwanom. Je to príležitosťou pre vládnych úradníkov a podnikateľov z oboch strán, aby si vymieňali svoje názory a prehĺbiť obchodnú spoluprácu.


HLAVNÉ BODY

•    posilnenie obchodnej spolupráce
•    výmena názorov, informácií a obchodných skúseností
•    zdieľanieosvedčenýchpostupovsúkromných podnikov
•    účastnícislovenskýchataiwanskýchsúkromnýchpodnikov
10:30
Hao Chun Tai, Komisia pre výskum, vývoj a hodnotenie, exekutívna zložka Yuan, Taiwan, R.O.C.
Ivan Ištvánffy, NASES
Úvodné slovo
10:30
Ivan Ištvánffy, NASES
Pin-jung Chiang, Chunghwa Telecom
Broadband medzi programovými obdobiami
10:30
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Ken Wang, RDEC
Ústredný portál verejnej správy
10:30
Jyh Shan Lu, Ministerstvo financií, Taiwan
Martina Behuliaková, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Best Practices - eInvoice system
10:30
13:30
„Zaostrené na výsledky“ Informatizácia verejnej správy na Slovensku
13:30
Ivan Langer, Vysoká škola CEVRO Inštitút
eGon - Inspirace pro slovenský eGovernment
13:30
Denisa Saková, Ministerstvo vnútra SR
Vládny program ESO
15:15
Sekcia 4
Praktické využitie priestorových informácií
Využitie priestorových informácií zďaleka nie je len doménou kartografov, práca s údajmi zobrazenými na mape sa stáva súčasťou bežných aplikácií. Vizualizácia bežných informácií v priestore, elektronická mapa v rôznych koncových zariadeniach, jednoduchá tvorba vlastných vrstiev, zdieľanie priestorových údajov a služby nad nimi, geografické informácie v praktických aplikáciách atď. To sú len niektoré z tém, ktoré ukážu veľké európske i naše menšie praktické riešenia
15:15
Katharina Schleidt, Umweltbundesamt (Federal Environment Agency – Austria)
INSPIRE v Rakúsku, príklad online služby pre občanov
15:15
Martin Tuchyňa, Slovenská agentúra životného prostredia
Marek Žiačik, SAŽP
Národná Infraštruktúra Priestorových Informácií v SR: Status, výstupy a výzvy
15:15
Dagmar Kusendová, Slovenská asociácia pre geoinformatiku, PRIF UK
Róbert Fencík, Stavebná fakulta STU v Bratislave
Geoinformatizácia verejnej správy Slovenska – jej súčasné prínosy a straty pre jednotlivé rezorty
15:15
15:15
eHealth
Panel predstaví dnešný stav implementácie eHealth a už dosiahnuté výsledky. Bude sa venovať aj téme informatizácie zdravotníctva v nemocniciach a ordináciách lekárov. Môžeme na Slovensku v blízkej budúcnosti očakávať rozširovanie služieb telemedicíny?

Partneri panelu:
Softec
CSC
Intel
15:15
Ľuboš Černý, Ministerstvo zdravotníctva SR
eHealth služby
15:15
Slavomír Gnip, Softec
Zuzana Vallová, Národné centrum zdravotníckych informácií
Zber, analýza a vyhodnocovanie údajov v NCZI
15:15
Peter Krcho, Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Pavel Kubů, Intel
Vizualizácia ultrazvukových nálezov u kriticky chorých novorodencov
Nové programovacie obdobie pre fondy EÚ
V novom programovom cykle pre štrukturálne fondy EÚ v období 2014 - 2020 bude pre Slovenskú republiku k dispozícií porovnateľný balík finančných prostriedkov ako v programovom období 2007 - 2013. Je nepochybné, že vo všeobecnosti sú IKT kľučovým stavebným kameňom vedomostnej ekonomiky a investície do informatizácie predstavujú najvyššiu pridanú hodnotu zo všetkých oblastí. Je ale vzhľadom na doterajšie skúsenosti s OPIS nádej na to, aby boli z fondov EÚ pridelené prostriedky na informatizáciu? Častokrát sa ozývajú kritické hlasy, že prostriedky OPIS zbytočne deformujú trh a spôsobujú utlmenie výdavkov na informatizáciu z iných zdrojov, pričom v konečnom dôsledku vzhľadom na nízke čerpania finančných zdrojov OPIS je celkový investovaný objem nižší. Aké sú odporúčania IT priemyslu a ostatných zainteresovaných pre našich politikov, ktorí navrhnú Bruselu priority pre nasmerovanie finančných prostriedkov?

Vyjadrite svoj názor na prípravu SR na budúce programovacie obdobie EÚ 2014-2020 a vyplňte online dotazník, ktorého výsledky budú prezentované na úvod sekcie C4.
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFY4VF9HS1pfci1YYVM3eGtTRUlSMXc6MQ
15:15
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo
15:15
Oľga Alagayerová, ITAS
Informatizácia a EU fondy 2014-2020
15:15
Irina Zálišová, Agentura pro evropské projekty & management (EPMA)
IKT monitor a európska Digitálna agenda
15:15
Renáta Kiselicová, Slovenská asociácia grantových poradcov
Skúsenosti prijímateľov so štrukturálnymi fondami
15:15
Ladislav Šimko, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Nové programovacie obdobie z hľadiska vlády SR
Workshop Slovensko - Taiwanskej obchodnej komory
V rámci workshopu Slovensko - Taiwanskej obchodnej komory odborníci zo SlovenskejRepubliky a Taiwanubudú diskutovať o najlepších postupoch v podnikaní s Taiwanom. Je to príležitosťou pre vládnych úradníkov a podnikateľov z oboch strán, aby si vymieňali svoje názory a prehĺbiť obchodnú spoluprácu.


HLAVNÉ BODY

•    posilnenie obchodnej spolupráce
•    výmena názorov, informácií a obchodných skúseností
•    zdieľanieosvedčenýchpostupovsúkromných podnikov
•    účastnícislovenskýchataiwanskýchsúkromnýchpodnikov
15:15
Ivan Štefanec, Skupina slovensko-taiwanského priateľstva
Úvodné slovo
15:15
Vladislav Štefanec, Slovensko-Taiwanskej obchodnej komory
Obchodná spolupráca, úspechy a príležitosti – porovnanie Slovenska a Taiwanu
15:15
Barbora Gonzalez Jáuregui, SARIO
Najlepšie postupy – prípad spoločnosti Delta
08:00
Registrácia účastníkov druhého dňa kongresu
08:30
ZISS konferencia
ZISS konferencia
08:30
Miroslav Drobný, eSlovensko
Pohľad ZISS na OPIS
08:30
08:30
Peter Skirka, VITA software, s.r.o.
Informatizácia stavebných úradov


Nastavenie súborov cookies