Staňte sa partnerom

Program - Kongres ITAPA 2013: Putting IT together


08:30
Informatizácia pre Slovensko
08:30
Gabriel Rusznyák, Ministerstvo financií SR
Pohľad na stav projektov informatizácie verejnej správy
08:55
Graham Colclough, Capgemini
Smarter cities
09:10
Jana Šajtyová, Asseco Solutions
Veronika Bódiová, Úrad BSK
Regionálna pokladnica – nástroj pre riadenie a plánovanie
09:25
Miroslav Novák, DATALAN
Peter Krcho, Klinika neonatológie LF UPJŠ a DFN v Košiciach
Mobilita pre záchranu malých pacientov
09:40
Gordon Smith, Debt Management & Banking HM Revenue & Customs
Nová generácia služieb vymáhania pohľadávok
09:55
Viera Bakošová, CRIF – Slovak Credit Bureau
Integrácia hospodárskych informácií
10:10
Pavol Frič, ITAS
Marek Kalavský, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Ján Hochmann, Ministerstvo financií SR
Zákon o eGovermente – čo sa podarilo a čo nie úplne
10:25
Ľuboš Halvoň, Národné lesnícke centrum - Ústav lesných zdrojov a informatiky
Elektronický monitoring stavu lesov
10:45
Coffee-break
12:35
Obed
15:10
Coffee-break
15:30
Okrúhly stôl kľúčových aktérov informatizácie verejnej správy
17:00
Slávnostné ukončenie/Tombola/čaša vína
11:15
Sekcie 2
IKT v doprave
Mnohí z nás to poznajú z vlastnej skúsenosti z Bratislavy. Dostať sa z bodu A do bodu B nemusí byť pri dopravnej špičke jednoduché. Riešením je budovanie dopravných spojení s väčšími kapacitami ale tiež optimalizácia dopravných procesov prostredníctvom IKT.
11:15
Tomáš Mesároš, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Vízia inteligentnej dopravy
11:15
Berthold Jansen, Heusch/Boesefeldt GmbH
Budovanie inteligentných dopravných systémov
Manažment IKT projektov vo verejnej správe
IKT projekty verejnej správy a procesy s nimi súvisiace predstavujú na Slovensku, a taktiež však aj v iných krajinách, červené súkno pre novinárov a verejnosť je už takpovediac navyknutá na výroky typu: projekt nefunguje ako má zbytočne komplikuje prácu úradníkom a vybavovanie úradnej agendy občanom, projekt sa zásadne predražil, implementácia projektu sa posunula o rok a pod. Súvisia problémy tohto typu práve so zlým, resp. nedostatočným riadením IKT projektov vo verejnej správe?  Na tieto a podobné otázky sa pokúsi odpovedať diskusný stôl zameraný na manažment IKT projektov vo verejnej správe.
IKT a kultúra
IKT už pomerne dlhé obdobie v rôznych formách sprostredkúva verejnosti artefakty kultúrneho dedičstva, ktoré by inak boli obtiažne dostupné, resp. vôbec nedostupné. V rámci sekcie budú prezentovaný jednak aktuálny stav projektov digitalizácie kultúrneho dedičstva na Slovensku ale tiež projekt digitalizácie azda najznámejšej a najcennejšej knižnice na svete - Vatikánskej knižnice. Aby aj V neposlednom rade, aby tieto cenné artefakty boli zachované aj pre budúce generácie , pozornosť bude venovaná dlhodobému ukladaniu zdigitalizovaných objektov.
11:15
Mária Bohumelová, Slovenská národná galéria
Digitálna galéria
11:15
Martina Polčíková, Slovenský filmový ústav
Národný projekt Digitálna audiovízia
13:30
Sekcie 3
Informatizácia samospráv
Sekcia s názvom Informatizácia samosprávy prinesie najnovšie best practice zo zahraničia, konkrétne z Dánska a z Českej republiky. Súčasne sa tiež sústredí na najnovšie projekty samosprávneho eGovernmentu na Slovensku zamerané jednak na individuálne samosprávy a ich služby ale tiež na dlho očakávaný a pripravovaný projekt Datacentrum obcí a miest. 
13:30
Peter Ágh, Asociácia prednostov miestnych samospráv SR
Úvodné slovo: Peter Ágh, Asociácia prednostov Slovenska
13:30
Annette Ishøy-rasmussen, Mesto Gentofte
Morten Svendsen, Assemble
Digitálna samoobslužná služba
13:30
Peter Skirka, VITA software, s.r.o.
Ivana Havlíková, VITA software
Elektronické stavebné konanie – dopad na samosprávu
13:30
Peter Polák, Softec
Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť SGI
Ako som sa porozprával so starostom
13:30
13:30
Jana Šajtyová, Asseco Solutions
Veronika Bódiová, Úrad BSK
Ekonomické systémy vo verejnej správe
Informatizácia štátnej správy
V rámci tejto sekcie budú predstavené projekty financované z Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Okrem nich je tu aj projekt, ktorý nebude síce projektom informatizácie štátnej správy, ale umiestnenie v tejto sekcii získal zámerne, lebo je vlastne „hodenou rukavicou“ pre štátnu správu. Ide o projekt informatizácie cirkevnej matriky realizovaný katolíckou cirkvou. Tento projekt ukáže, že aj taká tradičná inštitúcia ako je katolícka cirkev dokáže úspešne realizovať IT projekty.  
13:30
Danica Kelečínová , Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Benjamín Würfl, Atos IT Solutions and Services
Informačný systém služieb zamestnanosti: Rok v prevádzke a čo ďalej?
13:30
Katarína Leitmannová, ÚGKK SR
Referenčné údaje ZBGIS cez internet
13:30
Nové programové obdobie
13:30
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodné slovo: Milan Ištván
13:30
13:30
Lukáš Lukáč, Ministerstvo financií SR
Priority informatizácie v novom programovom období
07:30
Registrácia účastníkov/Ranná káva


Nastavenie súborov cookies