• English
SVK
ENG

Prihlasovací formulár

Zvoľte si kategóriu, do ktorej chcete prihlásiť projekt a vyplňte prihlasovací formulár. Jeden prihlasovateľ môže prihlásiť viacero projektov rôzneho zamerania do oboch kategórií.

Kategória "Nové služby pre občana"
Prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) môže štát a verejná správa prinášať jednotlivcom, najmä svojim občanom, úplne novú kvalitu poskytovania služieb v rôznych oblastiach. Týka sa to tak administratívnych a úradných výkonov, ako aj oblastí vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, dopravy, športu, kultúry a turistického ruch a pod. Týka sa to aj služieb pre podnikateľov, finančných a daňových úkonov, prístupu k informáciám a potrebným dátam a pod. Medzi takéto zlepšenia patrí sprístupňovanie dát a služieb v elektronickej podobe, zavádzanie proaktívneho prístupu, notifikácií, zjednodušenie procesu, odbúranie administratívy, zvyšovanie bezpečnosti a kvality života človeka, jeho zdravia, vzdelávania, aktívneho využívania voľného času, napĺňania sociálnych potrieb a pod. Všetky projekty, ktorých cieľom je jednotlivec – človek, majú priestor v tejto kategórii.

Kategória "Nové služby pre spoločnosť"
Zavádzanie IKT sa často realizuje s cieľom zabezpečiť systémové zmeny v rámci vnútorných procesov, zamerané na ich zefektívnenie a modernizáciu, na zlepšenie vzájomnej komunikácie a výmeny dát, odstraňovanie prekážok pri skvalitňovaní rozhodovacích procesov, zvyšovaní transparentnosti a poskytovania služieb a pod. Medzi tieto projekty patria aj technologické inovácie, keď využitie novej generácie IKT pozdvihne dovtedajšie poskytovanie služieb a prevádzku procesov na novú, vyššiu úroveň. Zmyslom tejto kategórie je vysloviť uznanie pre projekty, ktorých cieľom sú vyššie uvedené zmeny a zlepšenia.

Nezabudnite, projekty posudzuje hodnotiaca odborná porota tvorená nezávislými odborníkmi z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry a ďalšími profesionálmi a špecialistami v rôznych súvisiacich oblastiach. Je nezávislá vo svojom rozhodovaní.

Projekty sú hodnotené v piatich oblastiach podľa nasledovných kritérií:

      1) Obsah
 • hodnotí sa kvalita a komplexnosť obsahu, potrebnosť služby, jej dopad a dopyt
      2) Funkcionalita a dizajn
 • hodnotí sa orientácia na používateľa - spôsob používania, prehľadnosť, zrozumiteľnosť, interaktívnosť a proaktívnosť, zohľadnenie všetkých znevýhodnených skupín a pod.
      3) Technická realizácia
 • hodnotí sa miera technologickej inovácie, možnosť využitia rôznych kanálov (internet, mobil, IOM a pod.), využívanie cloudových riešení a pod.
      4) Inovatívnosť
 • hodnotí sa, či služba priniesla nové možnosti, ktoré doteraz neboli možné, nakoľko prispela k zlepšeniu procesov, zníženiu nákladov, či zvýšeniu efektivity, ale aj originálnosť a nápaditosť funkčného riešenia, biznis modelu a pod.
      5) Komunikácia
 • hodnotí sa najmä z pohľadu pro-klientskeho prístupu projektu, ako bola služba odkomunikovaná cieľovým skupinám, aké aktivity sú vyvíjané na ich rýchle získanie, zvyšovanie motivácie používať službu, ako je poskytovaná užívateľská podpora, evidencia požiadaviek, získavanie spätnej väzby, ale aj aká je spokojnosť užívateľov a ako je zisťovaná.

ONLINE PRIHLASOVACÍ FORMULÁR TU
Po úspešnom odoslaní prihlášky obdržíte potvrdzovací e-mail. Ak tento e-mail nebude doručený, prihláška nebola správne odoslaná. V takomto prípade prosím postup opakujte, prípadne vyplňte prihlasovací formulár vo formáte word a odošlite na itapa@itapa.sk.


Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.


 
Bronzoví partneri
 • allexis
 • asep_final-xeroxred
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • qbsw
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • zivesk
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • 00_ENERGIE_PORTAL_lezate
Technická realizácia
S podporou