Staňte sa partnerom

Program - Jarná ITAPA 2017


08:20
Slávnostné otvorenie
08:30
Peter Pellegrini, HLAS - SD
Otvárací príhovor
08:55
IVO Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislava
Smart City - Inteligentné mesto pre 21. storočie
09:10
07:45
Registrácia účastníkov / Ranná káva
09:15
Digitálne trendy v Governmente
Revolučné technológie a globálne trendy, ktorých svedkami sme v súčasnosti v IT svete, sa začínajú naplno udomácňovať aj na Slovensku. Tými, ktoré aktuálne rezonujú najviac a nie sú už považované za ďalekú víziu, ale sa prakticky dotýkajú takmer každej organizácie, ktorá využíva IKT systémy a nástroje, sú využívanie umelej inteligencie a narastanie významu kybernetickej bezpečnosti.  Umelá inteligencia umožňuje, aby procesy a rozhodnutia vo verejnej správe boli realizované oveľa efektívnejšie a s nižšími rizikami vďaka dostupnosti kvalitných a relevantných dát v správnom čase a tiež vďaka prediktívnym nástrojom, ktorých inteligencia v poslednom období razantne narástla.

Tento panel priblíži spomínané fenomény tak z hľadiska koncepčného, ako aj na praktických aplikáciách v prostredí verejnej správy, zdravotníctva a priemyslu  
 
09:20
09:30
Ivan Makatura, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Trendy v informačnej bezpečnosti - ochrana údajov: ako EÚ ovplyvní konanie firiem?
09:40
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT NBÚ
Aktéri Cyber Security – kto, prečo, ako
09:55
10:10
Coffee-break
12:00
Obed
14:45
eGovernment po roku príprav - čo nás čaká?
Panel poskytne pohľad na viaceré aspekty vývoja v oblasti informatizácie verejne správy v SR. Predovšetkým predstaví strategickú úroveň eGovernmentu z hľadiska programového a architektonického. Okrem iného v rámci panelu odznie informácia, aké kľúčové projekty eGovernmentu budú implementované v programovom období 2014-2020 v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Taktiež, pozornosť bude venovaná aktivitám Operačného programu Efektívna verejná správa, pretože v tomto programovom období je kladený veľký dôraz na zabezpečenie synergie medzi elektronizáciou a reformou verejnej správy a jej reformou. Nasledovať bude pohľad na to, akým spôsobom by mala byť v budúcnosti riešená užívateľská stránka projektov zabezpečujúcich elektronické služby. V neposlednom rade sa bude tento panel venovať kľúčovým komponentom architektúry ISVS - G - Cloudu a spoločným modulom.
14:45
Alena Kuišová, ITAPA
Úvod moderátora
15:15
Peter Helexa, Slovenská pošta
Spoločné moduly a spoločné dáta
15:25
Tomáš Revaj, expert - digitálna transformácia
Ako vytvoriť používateľsky prívetivé digitálne služby štátu
15:45
Richard Hollý, Národné centrum zdravotníckych informácií
Bude Vládny cloud ďalší G-Cloud?
15:50
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Reštart zatiaľ nevyšiel. Ale šanca je tu stále.
14:30
Coffee-break
16:55
Záverečná čaša vína
13:00
Sekcia 1
Ako obstarávať inovácie
Obstarávanie IKT a špeciálne unikátnych softvérových diel bolo v minulosti predmetom ostrej kritiky. Vytvorenie zmysluplného celku od návrhu riešenia, cez jeho obstaranie až po prevádzku tak, aby softvér spĺňal všetky aktuálne požiadavky na funkčnosť, bezpečnosť a kvalitu a jeho prevádzka bola efektívna, je zložité a spôsob jeho obstarávania v minulosti sa vo viacerých prípadoch neosvedčil. Aké sú iné možnosti, ak treba obstarať takéto inovatívne riešenia? Ako obstarávať IKT projekty, ak ich obsahom je aj vývoj unikátneho softvéru na mieru? Ako optimálne vyriešiť jeho prevádzku a čo to znamená vo vzťahu k autorským právam a  duševnému vlastníctvu? Cieľom panelu je zhrnutie skúseností z predošlého obdobia a predstavenie a diskusia o využití iných postupov vo verejnom obstarávaní tak, aby výsledné riešenie bolo kvalitné, ekonomicky efektívne a zároveň zohľadňovalo záujmy konečných používateľov, obstarávateľa aj autora SW diela.
13:00
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvod moderátora
13:15
Marek Benedik, Advokátska kancelária Havlát&Partners
Možnosti a riziká pri obstarávaní inovácií a unikátnych SW diel
13:30
Andrej Holák, Úrad pre verejné obstarávanie
Obstarávanie inovácií z pohľadu ÚVO
13:45
Michal Rampášek, advokát
Autorské práva pri obstarávaní SW diela
13:55
Jaroslav Kračún, Európska komisia
Ako EK podporuje obstarávanie inovácií
O čom (sa) rozprávajú autá - Connected and Automated Driving
Po vyše sto rokoch svojej existencie stoji automobilový priemysel na prahu veľkých zmien a inovácií. Stále však nie je presné dané, ako bude budúcnosť dopravy vyzerať. Ako občania a spotrebitelia ju máme stále možnosť ovplyvniť. Budeme si vyberať „osobnosť“ autonómneho vozidla, ktoré bude voliť buď opatrný alebo agresívny štýl jazdy? Alebo sa vozidlá pripoja do spoľahlivej siete a inštrukcie o tom, ako jazdiť, dostanú priamo z inteligentného centrálneho systému? Isté je, že človek odovzdá zodpovednosť za svoju bezpečnosť umelej inteligencii, ktorá bude riadiť či už lokálne alebo centrálne inteligentné autonómne vozidlá budúcnosti, navzájom prepojené v komunikačnej sieti. Mestá bez dopravných nehôd, zápch, znečistenia  a problémov s parkovaním môžu byť čoskoro realitou.

Čo znamenajú tieto zmeny pre Slovensko ako automobilovú veľmoc s najvyšším počtom vyrobených automobilov na občana? V paneli budeme diskutovať o tom, v ktorej oblasti máme ako krajina s obmedzenými zdrojmi najväčšiu šancu prispieť. Bude to modernizácia automobilovej výroby, nové digitálne riešenia pre inteligentné dopravné systémy alebo niečo úplne iné?
13:00
Dagmar Ceľuchová Bošanská, Alistiq
Úvod do problematiky
13:10
Martin Morháč, Zväz automobilového priemyslu
Bude Slovensko automobilovou veľmocou aj v budúcnosti
13:25
Martina Králová, Slovak Telekom
Inteligentné transportné systémy
13:35
Michal Zábovský, Univerzitný vedecký park, Žilinská univerzita v Žiline
Výskum a vývoj v oblasti prepojených a automatických vozidiel
10:30
Smart Cities
V ostatných rokov si mestá po celom svete uvedomujú potrebu svojho efektívneho fungovania, udržateľného rozvoja či poskytovania kvalitných služieb svojim občanom i podnikateľom. Vznikol pojem SMART CITIES, na Slovensku niektorí hovoria o inteligentných mestách. Na Jarnej ITAPA 2017 budeme hovoriť o koncepte Smart City, o svetových a regionálnych trendoch, o vytváraní partnerstiev a klastrov, ale aj o možnostiach financovania projektov podporujúcich Smart City filozofiu prostredníctvom EŠIF.

Implementácia moderných informačných a komunikačných technológií je dnes len jedným z akcelerátorov konceptu Smart City. Z prostredia slovenskej samosprávy vidieť za ostatný rok stúpajúci záujem o túto oblasť, vznikajú prvé konkrétne projekty. Najväčší záujem je o témy: kvalitné elektronické služby samosprávy, inteligentná doprava a parkovacie systémy, energetická efektívnosť a efektívny manažment budov. Je potešujúce, že samosprávy do oblasti plánovania a rozvoja týchto tém zapájajú širšiu komunitu, predovšetkým občanov a podnikateľov, ale aj akademickú obec. Výrazným akcelerátorom môže byť aj možnosť financovania viacerých typov projektov prostredníctvom nových operačných programov, kde prvé výzvy už boli zverejnené.


 
10:30
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvod moderátora
10:35
10:45
Igor Wzoš, Smart City Cluster
Smart City Poprad
11:00
Jiří Stich, Czech smart city cluster
Ako môžu smart city klastre pomôcť starostom
11:15
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Možnosti financovania budovania inteligentných miest


Nastavenie súborov cookies