Staňte sa partnerom

Program - Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future


08:30
8:30 - 10:00 Slávnostné otvorenie kongresu ITAPA 2018
V otváracom plenárnom paneli vystúpia čelní politickí predstavitelia krajín Vyšehradskej štvorky, ktorí zodpovedajú za riadenie a koordináciu aktivít budovania informačnej spoločnosti, resp. eGovernmentu. Predstavia nám, aké sú ich priority, kľúčové projekty a tiež, akým spôsobom ich krajiny reagujú na kľúčové digitálne trendy. Dotknú sa taktiež toho, kde v tejto oblasti sú silné stránky a príležitosti V4 regiónu.
08:30
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodné slovo moderátora
08:35
Richard Raši, exminister zdravotníctva
Otvárací príhovor
08:50
Wanda Buk, štátna tajomnčíka, Ministerstvo pre digitálne záležitosti, Poľsko
Vyberte si svoje bitky: Digitálna agenda pre Poľsko a V4
09:00
Vladimír Dzurilla, Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády ČR
Príhovor
09:10
Ferenc Vágujhelyi, Predseda Národnej rady pre telekomunikácie a informačné technológie, Maďarsko
Príhovor
09:20
Jiří Buriánek, Generálny sekretár, Európsky výbor pre regióny
Podpora procesu digitalizácie EÚ európskym výborom pre regióny
09:30
Wanda Buk, štátna tajomnčíka, Ministerstvo pre digitálne záležitosti, Poľsko
Vladimír Dzurilla, Vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, Úřad vlády ČR
Ferenc Vágujhelyi, Predseda Národnej rady pre telekomunikácie a informačné technológie, Maďarsko
Jiří Buriánek, Generálny sekretár, Európsky výbor pre regióny
[nazov],
Diskusia
10:00
Coffee - break
10:30
sekcia (data AI a smart cities I)
10:30 - 12:30 Dáta a umelá inteligencia
Úvodný plenárny panel Umelá inteligencia a dáta sa pozrie na fenomén umelej inteligencie z viacerých uhlov pohľadu. Na úvod to bude komplexný pohľad na to, akým spôsobom umelá inteligencia transformuje našu súčasnú spoločnosť.  
S umelou inteligenciou veľmi úzko súvisia dáta, bez ktorých by boli všetky súčasné algoritmy umelej inteligencie len zhlukom znakom niektorého z programovacích jazykov. Tu sa zameriame na strategický a legislatívny rámec pre dáta a ich pohyb v EÚ. Ďalej to bude tzv. všeobecná/silná umelá inteligencia ako jedna z vetiev výskumu umelej inteligencie, ktorej cieľom je vytvoriť univerzálny systém použiteľný vo všetkých doménach a ktorá ostáva stále jednou z najväčších výziev výskumu v tejto oblasti.  
10:30
Alessandro Annoni, Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
Digitálna transformácia a umelá inteligencia
10:40
Yvo Volman, Európska komisia
Smerom k spoločnému európskemu priestoru dát
10:50
Peter Augustín, DXC Technology
Efektívna prevádzka dátových centier
11:00
Ivo Kovačič, Atos IT Solutions and Services
Umelá inteligencia – sme pripravení využiť potenciál?
11:25
Juraj Bezděk, Blip solutions
Umelá inteligencia. Zoznámte sa
11:35
Marek Havrda, GoodAI
Všeobecná umelá inteligencia
11:45
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Akčný plán inteligentného priemyslu
12:05
12:30
Obed
 

13:30
Sekcia 1 (prvý deň)
13:30 - 15:00 Cloud

Dokument UPV II Strategická priorita Vládny cloud otvoril cestu k hybridizácii Vládneho cloudu, t.j. realizácii cloudových služieb nielen v privátnej časti Vládneho cloudu ale i v prostredí verejných cloudov. Sekcia Vládny cloud na jesennej ITAPA je orientovaná na prezentáciu aktivít smerujúcich k hybridizácii Vládneho cloudu.

Skúsenosť britského G-cloudu potvrdzuje, že prevádzka cloudových služieb pre verejnú správu (VS) v hybridnom prostredí je nákladovo najefektívnejšia.

SP Vládny cloud predpokladá orientáciu hybridných služieb predovšetkým na:

  • spracovanie otvorených dát VS, t.j. všetkých dát, ktoré nie sú kvalifikované ako kritické resp. klasifikované, čo je v súlade so Smernicou PSI pripravovanou Európskou komisiou o sprístupnení dát VS,
  • poskytovaní služieb certifikovaných z hľadiska bezpečnosti a GDPR pre občana ale i VS s rýchlou dobou realizácie na komerčnom základe vždy, keď vznikne potreba a VS nedokáže reagovať dostatočne rýchle (pre VS za predpokladu, že služby budú zapísané v Katalógu služieb Vládneho cloudu),
  • riešení „cloud bursting-u“, t.j. dočasnej potreby zdrojov IaaS (nedostatok výpočtového výkonu resp. storage).

V sekcii bude prezentovaný pohľad UPV II na procesy spojené s hybridizáciou Vládneho cloudu, bude prezentovaný prístup k certifikácii/akreditácii služieb Vládneho cloudu ako základnej podmienky pre vytvorenie dôveryhodného prostredia v hybridnom Vládnom cloude a budú prezentované konkrétne prípady hybridných služieb pre Vládny cloud.

13:30 - 15:00 Potenciál nových technológií

Technológie ako umelá inteligencia či blockchain výrazne ovplyvnia fungovanie ekonomiky, štátu a spoločnosti. Vyspelé krajiny sveta sa snažia vyťažiť čo možno najväčší potenciál týchto technológií. Európa dlhodobo zaostáva za globálnymi lídrami akými sú USA, Čína či Japonsko, čo sa odzrkadľuje napríklad v priamych investíciách do vývoja technológií ako umelá inteligencia. Európska komisia chce zmeniť tento negatívny trend, a preto predložila návrh série opatrení, aby umelá inteligencia posilnila priemyselný a technologický potenciál Európy a zároveň udržala globálnu konkurencieschopnosť Únie. Okrem zvýšenia verejných a súkromných investícií do moderných technológií je potrebné zaoberať sa aj socio-ekonomickými otázkami a vytvorením etického a právneho rámca, ktoré zabezpečí, že technologický rozmach bude mať pozitívny dopad na fungovanie spoločnosti. Dokáže Európska únia výraznejšie posilniť investície do vývoja inovatívnych technológií a vyrovnať sa globálnym lídrom ako USA či Čína? Ako ovplyvní aplikovanie technológií ako umelá inteligencia pracovný trh a vzdelávací systém? Aké sú ciele a konkrétne aktivity Slovenska v tejto oblasti? Vieme vytvoriť zmysluplné regulačné prostredie, tak aby technológie mali pozitívny vplyv na našu ekonomiku a spoločnosť?

 

13:30
Michal Číž, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Úvodné slovo chairmana
13:35
Miloš Koterec, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Digitálna transformácia Slovenska a Európy
13:45
Hartmut Schultze, Hewlett Packard Enterprise
Prednáška
14:05
Jiří Kůs, Asociace nanotechnologického průmyslu
(Nano)technologická revolúcia
14:25
Peter Holba, TelenetDoctor
Boris Bánovský, TelenetDoctor
TelenetDoctor interaktívna preventívna platforma
14:45
Michal Číž, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Miloš Koterec, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Hartmut Schultze, Hewlett Packard Enterprise
Peter Dovhun, Tachyum
Jiří Kůs, Asociace nanotechnologického průmyslu
Tomáš Frajt, Interway
Ján Zázrivec, Softec
Peter Holba, TelenetDoctor
Boris Bánovský, TelenetDoctor
Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Marek Havrda, GoodAI
Diskusia
13:30 - 15:00 Smart Cities and Regions
13:30
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo chairmana
13:35
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Smart Slovensko v riadení obcí, miest a regiónov
13:40
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Financovanie Smart Cities projektov z Európskych Štrukturálnych a Investičných fondov
14:10
Jozef Benčík, SAS Slovakia
SAS je smart
14:20
Milan Hutkai, Infra Services
Používame už aj SMART vodu?
14:40
Gwendolyn Carpenter, Európska investičná banka
Hľadanie udržateľných miest a komunít v kontexte štrukturálnych fondov
15:00
Coffee-break
15:15
Sekcia2
15:15 - 16:45 Verejné obstarávanie v IT inak - diskusný panel

Dobré obstarávanie, ktoré prinesie zmluvu s kvalitným dodávateľom sa prakticky rovná úspešnému IT projektu. Ale ako to dosiahnuť? IT dodávky sú veľmi sofistikované. Komplexnosť projektov je taká, že často nie je na začiatku jasné čo presne má byť predmetom dodávky. Dá sa vôbec táto neurčitosť vniesť do systému obstarávania? A ako obísť závislosť na dodávateľovi a zároveň neporušiť autorské práva a tiež zabezpečiť dlhodobú a efektívnu servisnú podporu? To sú len niektoré z množstva otázok, ktoré sa snažila uchopiť pracovná skupina zriadená na ÚPVII. Výsledkom tejto pracovnej skupiny síce je Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe, ale zároveň veľa stále vášnivo debatovaných otvorených otázok. A o nich bude panel.

15:15
Lucia Kondáš, ITAPA
Úvodné slovo chairmana
15:20
Marek Griga, Tatra Tender
Jaroslav Kračún, Európska komisia
Emil Fitoš, IT Asociácia Slovenska
Marián Marek, ITAS
Ján Hargaš, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Martin Hasay, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Jaroslav Lexa, Úrad verejného obstarávania
Michal Ševčík, DXC Technology
Matej Stuška, O2 Slovakia
Diskusný panel
15:15 - 16:45 Umelá inteligencia

Umelá inteligencia už nie je sci-fi. Už sa stala pracovným nástrojom. Nástrojom, ktorý je už dnes bežnou súčasťou nášho života a ktorý už prestal budiť údiv. Panel sa bude primárne venovať takýmto praktickým ukážkam využitia umelej inteligencie.

15:15
Marcela Havrilová, Microsoft
[nazov],
Úvodné slovo chairmana
15:20
Michal Zuzula, DXC Technology
Umelá inteligencia radí a riadi
15:40
Mária Bieliková, Kempelenov inštitút inteligentných technológií
Umelá inteligencia - príležitosť pre slovenské talenty
16:00
Juraj Kubica, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
AI ako príležitosť pre rozvoj Slovenska
16:10
Juraj Buček, ICZ Slovakia
Projekt EMPATTICS
16:30
16:40
15:15 - 16:45 Smart Cities and Regions (Diskusný panel)
15:15
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Alena Kuišová, ITAPA
Úvodné slovo chairmana
15:20
Miriam Letašiová, Ministerstvo hospodárstva SR
Denisa Žiláková, Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Peter Chochol, Sféra
Jozef Benčík, SAS Slovakia
Martin Noskovič, ALAM
Milan Hutkai, Infra Services
Igor Wzoš, Smart City Cluster
Milan Zmeko, O2
Gwendolyn Carpenter, Európska investičná banka
Jozef Viskupič, Trnavský samosprávny kraj
Diskusný panel
15:15 - 16:45 Bitka o talenty - Ľudské zdroje v IT
15:15
Mário Lelovský, ITAS
Úvodné slovo chairmana
15:20
Vladimír Broniš, ATOS IT Solutions and Services
Virtuálna realita vo vzdelávaní
15:40
Vladimír Raučina, Slovensko.Digital / Slovenská informatická spoločnosť
Ľudské zdroje v informatizácii
16:00
16:45
Ukončenie prvého dňa kongresu
17:15
slepá sekcia (dočasný presun Workshopu)
10:30 - 12:15 ASOCIOVANÉ PODUJATIE: Smart Cities Workshop

Podujatie sa koná 13. novembra v Crowne Plaza Hotel, Bratislava. Cieľom workshopu je výmena skúseností predstaviteľov samospráv, miest a expertov z krajín V4 s implementáciou Smart City konceptov a princípov do regionálnych stratégií.

Budeme diskutovať transformáciu verejných služieb na príkladoch best practices z krajín V4. Diskutované témy budú strategický rámec Smart Cities, Smart Governance a hospodárenie transformovaných verejných služieb, ISO štandard v správe verejných služieb a knowledge government.

17:25
Miloslav Jurík, Smart cities klub SK
Slovenský rámec Smart City
17:35
Bohdan Urban, Ministerstvo vnútra ČR
Knowledge Government pro eGovernment a Smart Cities
17:45
Piotr Fuglewicz, Slaski Klaster ICT
Smart City for Smart Citizen
17:55
Zoltán Tarr, INVITECH Zrt
Smart mestá a dediny v Maďarsku
18:05
László Mátyus, EDC Debrecen, Centrum mestského a hospodárskeho rozvoja
Smart Debrecen
18:45
slepá sekcia 2 (workshop 2)


Nastavenie súborov cookies