• English
SVK
ENG

Pravidlá súťaže Cena ITAPA

ITAPA v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave vyhlasujú súťaž o najlepšie projekty v oblasti digitalizácie verejnej správy.

Pravidlá a podmienky súťaže
Súťaž je určená pre všetky inštitúcie verejnej správy (štátna správa, regionálna a miestna samospráva), akademické inštitúcie, ako aj dodávateľov z oblasti informačných a komunikačných technológií, ktoré úspešne zrealizovali projekty modernizácie verejnej správy s využitím informačných a komunikačných technológií.

Významné riešenia a technológie, ktoré pomohli zjednodušiť, zefektívniť a sprehľadniť procesy vo verejnej správe, ako aj všetci tí, ktorí sa na nich podieľali, si zaslúžia, aby boli prezentovaní širokej verejnosti a získané skúsenosti mohli byť inšpiráciou pre ďalšie nové projekty.

Odborným partnerom súťaže je Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

1. Ciele súťaže
Cieľom súťaže je oceniť, zviditeľniť a spropagovať projekty, ktoré
 • Prinášajú skvalitnenie komunikácie verejnej správy voči občanovi prostredníctvom nových služieb, alebo zlepšením existujúcich služieb
 • Zvyšujú kvalitu, transparentnosť a efektívnosť procesov a fungovania verejnej správy
 • Sú pozoruhodné efektívnym a inovatívnym prístupom k modernizácii verejnej správy a spoločnosti ako takej.
2. Predmet a doba trvania súťaže

Predmetom súťaže sú zrealizované projekty, spĺňajúce kritériá súťaže, ktoré navrhovatelia prihlásia do súťaže prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 6. októbra 2017 vrátane.

Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na slávnostnom Galavečeri ITAPA 2017, ktorý sa bude konať dňa 14. novembra 2017. Výsledky súťaže budú uvedené v oficiálnej tlačovej správe pre médiá, na portáli www.itapa.sk a budú organizátormi súťaže ďalej medializované.

3. Navrhovateľ
Navrhovať projekty do súťaže môže právnická osoba (dodávateľ IKT) alebo inštitúcia, resp. organizácia verejnej správy, v ktorej sa projekt implementoval alebo ktorá ho realizovala. Navrhovateľ musí byť schopný poskytnúť relevantné požadované informácie obsiahnuté v prihlasovacom formulári. Môže ísť o inštitúcie verejnej správy a komerčné spoločnosti, ale aj o organizácie neziskového sektora, akademické a vedecké inštitúcie, či profesijné združenia.

4. Účastníci
Účastníkom súťaže môže byť ľubovoľná právnická osoba/inštitúcia, v ktorej sa projekt implementoval, alebo ktorá ho zrealizovala.

5. Prihlasovanie a nominácia
Prihláška projektu do súťaže sa podáva riadnym vyplnením elektronického prihlasovacieho formulára. V prípade otázok kontaktujte tím ITAPA na adrese itapa@itapa.sk alebo telefonicky na 0948 306 893, 0948 392 736. Pri prihlasovaní projektu musia byť vyplnené všetky požadované údaje.

6. Súťažné kategórie
Projekty prihlásené do súťaže musia byť zamerané na oblasť digitalizácie verejnej správy a spoločnosti a musia byť plne implementované a uvedené do prevádzky v Slovenskej republike za posledný kalendárny rok. Počet prihlásených projektov od jedného navrhovateľa nie je obmedzený.
Súťaží sa v dvoch kategóriách:

Kategória "Nové služby pre občana"
Prostredníctvom informačných a komunikačných technológií (IKT) môže štát a verejná správa prinášať jednotlivcom, najmä svojim občanom, úplne novú kvalitu poskytovania služieb v rôznych oblastiach. Týka sa to tak administratívnych a úradných výkonov, ako aj oblastí vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, dopravy, športu, kultúry a turistického ruch a pod. Týka sa to aj služieb pre podnikateľov, finančných a daňových úkonov, prístupu k informáciám a potrebným dátam a pod. Medzi takéto zlepšenia patrí sprístupňovanie dát a služieb v elektronickej podobe, zavádzanie proaktívneho prístupu, notifikácií, zjednodušenie procesu, odbúranie administratívy, zvyšovanie bezpečnosti a kvality života človeka, jeho zdravia, vzdelávania, aktívneho využívania voľného času, napĺňania sociálnych potrieb a pod. Všetky projekty, ktorých cieľom je jednotlivec – človek, majú priestor v tejto kategórii.

Kategória "Nové služby pre spoločnosť"
Zavádzanie IKT sa často realizuje s cieľom zabezpečiť systémové zmeny v rámci vnútorných procesov, zamerané na ich zefektívnenie a modernizáciu, na zlepšenie vzájomnej komunikácie a výmeny dát, odstraňovanie prekážok pri skvalitňovaní rozhodovacích procesov, zvyšovaní transparentnosti a poskytovania služieb a pod. Medzi tieto projekty patria aj technologické inovácie, keď využitie novej generácie IKT pozdvihne dovtedajšie poskytovanie služieb a prevádzku procesov na novú, vyššiu úroveň. Zmyslom tejto kategórie je vysloviť uznanie pre projekty, ktorých cieľom sú vyššie uvedené zmeny a zlepšenia.

7. Posudzovanie súťažných projektov
Súťažné projekty posudzuje hodnotiaca odborná porota tvorená nezávislými odborníkmi z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry a ďalšími profesionálmi a špecialistami v rôznych súvisiacich oblastiach. Je nezávislá vo svojom rozhodovaní.

Projekty sú hodnotené v piatich oblastiach podľa nasledovných kritérií:
 1. Obsah: hodnotí sa kvalita a komplexnosť obsahu, potrebnosť služby, jej dopad a dopyt
 2. Funkcionalita a dizajn: hodnotí sa orientácia na používateľa - spôsob používania, prehľadnosť, zrozumiteľnosť, interaktívnosť a proaktívnosť, zohľadnenie všetkých znevýhodnených skupín a pod.
 3. Technická realizácia: hodnotí sa miera technologickej inovácie, možnosť využitia rôznych kanálov (internet, mobil, IOM a pod.), využívanie cloudových riešení a pod.
 4. Inovatívnosť: hodnotí sa, či služba priniesla nové možnosti, ktoré doteraz neboli možné, nakoľko prispela k zlepšeniu procesov, zníženiu nákladov, či zvýšeniu efektivity, ale aj originálnosť a nápaditosť funkčného riešenia, biznis modelu a pod.
 5. Komunikácia: hodnotí sa najmä z pohľadu pro-klientskeho prístupu projektu, ako bola služba odkomunikovaná cieľovým skupinám, aké aktivity sú vyvíjané na ich rýchle získanie, zvyšovanie motivácie používať službu, ako je poskytovaná užívateľská podpora, evidencia požiadaviek, získavanie spätnej väzby, ale aj aká je spokojnosť užívateľov a ako je zisťovaná.
8. Súťažné ceny
V jednotlivých kategóriách budú odbornou porotou vyhodnotené 3 najlepšie projekty, ktoré budú ocenené.
Cena je odborným a morálnym ocenením držiteľa a nie je finančne honorovaná. Ocenenie je vytvorené špeciálne pre podujatie ITAPA 2017.  

9. Všeobecné ustanovenia
Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo po oboznámení sa s projektom preradiť ho do vhodnejšej kategórie alebo pri neurčení kategórie ho zaradiť podľa vlastného rozhodnutia. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo prihlásený projekt zo súťaže vyradiť, ak nespĺňa formálne kritériá alebo ak je doručený po termíne uzávierky prihlášok. Vyhlasovateľ súťaže sa zaväzuje, že všetky informácie o projektoch a nominantoch budú použité len k účelom špecifikovaným v podmienkach súťaže. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo rozšíriť počet ocenení alebo niektorú z cien neudeliť. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo na úpravu podmienok súťaže a rozhodovanie o ich výklade.

 
Bronzoví partneri
 • allexis
 • asep_final-xeroxred
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • icz
 • qbsw
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • zivesk
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
 • 00_ENERGIE_PORTAL_lezate
Technická realizácia
S podporou