Staňte sa partnerom

PRIHLÁSTE SA DO SÚŤAŽE CENA ITAPA 2023

Máte nápad ako zlepšiť a skvalitniť digitálne služby pre Slovensko?

Poďte do toho a ukážte svoj potenciál svetu! Možno práve Váš inovatívny projekt môže posunúť spoločnosť vpred.

Už viac ako 20 rokov oceňujeme najlepšie projekty digitalizácie. Súťaž je určená pre všetky inštitúcie verejnej správy, ako aj dodávateľov z oblasti informačných a komunikačných technológií, ktorí úspešne zrealizovali projekty modernizácie verejnej správy s využitím informačných a komunikačných technológií.

Víťazi súťaže Cena ITAPA 2023 budú vyhlásení na slávnostnom Galavečere ITAPA. Tohto podujatia sa každoročne zúčastnia stovky expertov, manažérov a špecialistov.

V roku 2022 zvíťazili: kategória Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti: ePN (elektronická práceneschopnosť)
kategória Najinovatívnejší projekt: ROWES – systém inteligentného riadenia zimnej údržby

Prihláste aj Vy svoj projekt do jednej z dvoch kategórií:

1

Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti

Oceníme projekty, ktoré menia spoločnosť alebo projekty, ktoré využívajú informačné technológie, aby vyriešili len vybraný spoločenský problém. Nech už ide o elimináciu byrokracie, zlepšenie zdravia obyvateľov, skvalitnenie životného prostredia či inteligentné riešenia odpadov v obci. Inými slovami, môže ísť o projekt so zreteľom na problém na európskej alebo národnej úrovni, ale aj o projekt, ktorý zlepšuje život ľuďom len v jednej malej obci, či špecifickej oblasti. Ako najdôležitejšie sa hodnotí to, nakoľko projekt zlepšil život ľuďom.

2

Najinovatívnejší projekt

Hľadáme projekty, ktoré majú odvahu, alebo inšpirujú. Projekty, ktoré inovatívne využívajú technológie, aby zmenili výrobu, spracovanie údajov, organizáciu firmy, dopravu, výskum, energetiku, spôsob vzdelávania, či efektivitu využívania zdrojov. Dôležitá je myšlienka, inovatívnosť, kreativita a prípadne netradičné využitie nových technológií.

Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí odborná porota zložená z osobností pôsobiacich v oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry, odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v IT.

 

DEADLINE na prihlasovanie projektov: 30. 09. 2023

Víťazi súťaže Cena ITAPA budú vyhlásení počas Galavečera ITAPA 2023.

Porota

Martina Antošová

Špecializuje sa na prípravu a koordináciu národných a medzinárodných projektov z viacerých zdrojov financovania a komplexnú implementáciu týchto projektov. Zameriava sa najmä na oblasť aplikovaného výskumu a klinického skúšania. V súčasnosti pôsobí ako líder a hlavný koordinátor projektu novej univerzitnej nemocnice v Martine (Univerzitná nemocnica sv. Martina).jekty, spolupráce, riešenia z oblasti umelej inteligencie.

Samuel Arbe

ITAPA
Samuel Arbe pôsobí ako konzultant pre Svetovú banku a spolupracovník konferencie ITAPA. Na Slovensku rozbiehal a 6 rokov riadil operačný program Efektívna verejná správa, ktorý dodnes prispieva k vyššej kvalite verejného sektora a verejných služieb.

Viera Bordoy

Riaditeľka Slovenského centra pre umelú inteligenciu - AislovakIA (NPO) a projektový manažér na Fakulte informatiky a informačných technológií v Bratislave - FIIT STU (Slovenská technická univerzita). V súčasnosti sa zameriava na rozvíjanie potenciálu Slovenska v oblasti AI prostredníctvom národnej platformy AIslovakIA. Zároveň pomáha budovať medzinárodnú orientáciu FIIT STU (Fakulta informatiky a informačných technológií v Bratislave) ako projektová manažérka.

Martin Donoval

Martin Donoval je koordinátorom výskumných projektov na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde pôsobí ako riaditeľ Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou. V oblasti výskumu a inovácií je zameraný na oblasť rozvoja telemedicíny a systémov v oblasti biometrie, v ktorej vedie výskumnú skupinu, zameranú na rozvoj hardvérových a softvérových riešení a analytických nástrojov pomocou strojového učenia za využitia UNS. S takmer 20 ročnými skúsenosťami s projektami VaI sa intenzívne zameriava na rozvoj transferu univerzitných výsledkov do praxe a prepojeniu akademického prostredia s priemyslom.

Emil Fitoš

Prezident IT Asociácie Slovenska stál pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov.

Milan Ištván

Od roku 2002 sa v občianskom združení Partnerstvá pre prosperitu venuje podpore informatizácie spoločnosti.

Michal Ivantyšyn

Spoluzakladateľ a výkonný riaditeľ ITAPA má za sebou dlhoročné pôsobenie v štátnej správe, kde spolupracoval na revízii národnej stratégie eGovernmentu a riadení OP informačná spoločnosť.

Rastislav Janota

Počas svojej profesionálnej kariéry zastával viaceré expertné a top manažérske pozície v oblasti ICT a kybernetickej bezpečnosti v súkromnej sfére, ako aj v štátnej správe na Slovensku a v zahraničí.

Lucia Kondáš

Svoju profesionálnu kariéru venovala zavádzaniu nových technológií a služieb vo verejnom aj súkromnom sektore, manažovaniu inovatívnych projektov a presadzovaniu najnovších skúseností a trendov.

Dana Kršáková

Vyštudovaná žurnalistka, bývalá hovorkyňa SPP a výkonná riaditeľka ITAPA sa už viac ako 18 rokov sa venuje informačným technológiám a ich trendom.

Ondrej Macko

Predmetom záujmu IT novinára sú inteligentné mestá, využitie technológií v bežnom živote a umelá inteligencia.

Ivan Makatura

Generálny riaditeľ Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti, člen správnej rady Európskeho centra odvetvových, technologických a výskumných kompetencií, súdny znalec v odbore bezpečnosť a ochrana informačných systémov, certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, certifikovaný manažér kybernetickej bezpečnosti a lead audítor systémov riadenia informačnej bezpečnosti.

Ľudovít Molnár

Profesor Molnár od roku 1962 pôsobil na rôznych pedagogických a akademických postoch na Elektrotechnickej fakulte Slovenskej technickej univerzity.

Branislav Rovan

Zakladajúci členom Katedry informatiky (1974) navrhol prvý komplexný študijný program v informatike v Československu.

Zdeno Rýdl

Zdeno Rýdl je dlhoročne tvárou tlačovej agentúry SITA, v ktorej pracuje na pozícii riaditeľa obchodu.