Radoslav Repa

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, poradca podpredsedu vlady pre Jednotny digitalny trh

Radoslav Repa začal svoju profesionálnu kariéru ako štátny zamestnanec na Úrade vlády Slovenskej republiky, kde neskôr pôsobil ako riaditeľ odboru elektronických a sieťových služieb. Tu bol zodpovedný najmä za správu siete hlavnej vládnej siete „Govnet“ a Ústredného portálu verejnej správy poskytujúceho elektronické služby pre občanov a podniky, pri ktorému spustení v roku 2006 spolupracoval. Následne pôsobil na Ministerstve zahraničných vecí SR ako poradca pre rozvoj informačných systémov a manažér IKT projektov financovaných zo štrukturálnych fondov. Od začiatku roka 2009 pracuje v Stálom zastúpení SR v Bruseli ako digitálny a kybernetický atašé, kde presadzuje záujmy SR a rokuje o pozíciách SR k stratégiám a legislatíve so zástupcami EÚ a ďalšími členskými štátmi. Počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ predsedal dvom pracovným skupinám, jednej v oblasti telekomunikácií a informačnej spoločnosti a druhej v oblasti kybernetických záležitostí. Počas tohto obdobia sa mu podarilo prijať silný mandát pre novovytvorenú pracovnú skupinu Rady EÚ zameranú na všetky horizontálne kybernetické záležitosti vrátane legislatívy. Radoslav Repa má okrem iného skúsenosti v oblasti politiky priemyselného vlastníctva a štátnej pomoci. V súčasnosti sa zameriava na finálnu fázu realizácie iniciatív Stratégie digitálneho jednotného trhu, ako aj na implementáciu novo prijatej Stratégie digitálnej transformácie Slovenska do roku 2030. Bol tiež vymenovaný za poradcu podpredsedu vlády SR pre digitálny jednotný trh. 

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra