Mário Finka

Managing Consultant, IBM

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • Čo je potrebné pre úspešnú implementáciu zaručeného elektronického podpisu v službách a procesoch verejnej správy - skúsenosti z úspešného projektu v Colnej správe   |   Kongres ITAPA 2008: Breaking with Traditions

  Prednáška je zameraná na problematiku implementácie zaručeného elektronického podpisu a PKI v elektronických službách a procesoch verejnej správy. Využitie zaručeného elektronického podpisu je pre mnohé služby verejnej správy nevyhnutnosťou Jedná sa však o veľmi komplexný problém, ktorý vyžaduje integrovaný prístup zahrňujúci oblasť legislatívneho a procesného zabezpečenia, vytvorenie technologických podmienok, ako aj oblasť ľudských zdrojov a organizácie.
  Prednáška je venovaná aj praktickým skúsenostiam získaným pri úspešnej implementácii zaručeného elektronického podpisu v procesoch v colnej správy, ktorá už v súčasnosti komunikuje s obchodnou sférou a členskými štátmi EÚ výhradne v elektronickej forme. Pozornosť je venovaná najmä implementácii elektronickej komunikácie a elektronického podpisu v interných procesoch colnej správy. Venuje sa ako technologickým aspektom, ale najmä organizačným a legislatívnym otázkam zavádzania elektronickej komunikácie a elektronického podpisu v organizácii.
  Samostatná časť je venovaná problémom, ktoré bolo v tomto zložitom procese potrebne riešiť. Rovnako sú sumarizované získane skúsenosti, ako aj doposiaľ otvorené otázky.

 • Elektronické verejné obstarávanie   |   Kongres ITAPA 2006


  Projekt Elektronického verejného obstarávania je v súlade s oficiálnym vládnym dokumentom - Stratégia konkurencieschopnosti SR do roku 2010 (MINERVA), časť Efektívna elektronizácia verejnej správy a je považovaný za jednu z najdôležitejších cieľov a priorít tejto stratégie.

  Systém elektronického verejného obstarávania podporuje proces verejného obstarávania od fázy oznámenia v lokálnom ako aj EU vestníku, cez zverejnenie súťažných podkladov a relevantných dokumentov na web stránke EVO, až po elektronické predloženie záväzných ponúk a prípadnú automatickú podporu vyhodnotenia a možnosť využitia modulu eAukcia. Ide o jedinečné riešenie na slovenskom trhu, najmä čo sa týka celoplošnej elektronickej podpory procesov verejného obstarávania.

  IBM podporuje vlády v rámci celého sveta v záujme posilniť informačnú spoločnosť a pomôcť im dosiahnuť štandardy e-governmentu a zároveň pomáha nasadiť technologické a obchodné riešenia ušité priamo na potreby lokálneho trhu, vytvárajúc tak novú hodnotu prieniku businessu and technológií.
 • eHealth - inšpirácia pre Slovensko   |   Kongres ITAPA 2005


  eGovernment ako elektronické služby občanom v tej najpraktickejšej podobe sa nazýva eHealth, teda elektronizácia služieb v zdravotníctve. Pojem na Slovensku síce často vyslovovaný, ale už menej často prakticky realizovaný. Niekoľko inšpirácií z krajiny, kde je to takpovediac naopak - o eHealth sa síce tak často nehovorí, o to viac sa v tejto oblasti robí.
 • Budovanie portálových riešení v kontexte eGovernmentu, IBM prístup   |   Kongres ITAPA 2004

  Transformácia k e-Governmentu je cestou, nie cieľom a vyžaduje vyvážený prístup vo všetkých štyroch oblastiach - pokrytí vzťahu s občanmi, podnikateľským sektorom, vlasnými zamestnancami aj inými štatnymi orgánmi/agentúrami. Okrem tejto externej dimenzie má budovanie portálov ďalšie, interné dimenzie - horizontálne funkcie, kde sa jedná prevažne o optimalizáciu infraštruktúry - vertikálne programy, kde ide najmä o optimalizáciu workflowu Prezentácia ďalej uvedie prípadové štúdie z budovania portálov v Nemecku (Bund Online), Dubai (Dubai Municipality) a Českej republike (Portál verejnej správy), na ktorých poukáže na niektoré procesné, vzťahové, architektonické a realizačné aspekty týchto projektov.
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným