Sekcia : 13:00 - 14:30 Vzdelávanie pre digitálny svet / Berlin

15.11.2017, 07:30 - 09:00

Koncom septembra vznikla v Bratislave Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania, ktorej zameraním je riešiť chýbajúce digitálne zručnosti na všetkých úrovniach. Od digitálnych zručností pre všetkých, cez digitálne zručnosti pre pracovnú silu až po digitálne zručnosti pre špecialistov IT. Kľúčovú úlohu v tomto procese bude hrať vzdelávanie.

Cieľom sekcie Vzdelávanie pre digitálny svet je diskutovať o tom, či základné a stredné školy poskytujú vzdelanie potrebné pre digitálnu budúcnosť. Reč bude najmä o tom, čo potrebuje vedieť každý absolvent, aby mohol využívať výhody digitálnych služieb a ako na to slúži predmet informatika. Cieľom sekcie je diskutovať aj o tom, aké digitálne zručnosti potrebuje digitálna ekonomika, pretože sa odhaduje, že až 90% pracovných miest bude vyžadovať nejakú formu digitálnych zručností. Ako takéto zručnosti získať, ako ich overovať, prípadne certifikovať. Cieľom sekcie je diskutovať o recepte na nedostatok IT špecialistov, ktorý si vyžaduje konkrétne riešenia zo strany ministerstva školstva, aj zo strany univerzít, ktoré by mohli rozšíriť svoju ponuku o profesijne orientovaného bakalára v oblasti IT a rovnako aj IT firiem, aby obsah štúdia bol pre ne prínosom. 


Názov Sekcia
Úvodné slovo moderátora
Stratégie digitálnej gramotnosti ČR na obdobie 2015 až 2020
Informatika v základnej škole - úspechy a problémy
Vzdelávanie trochu inak
Certifikované digitálne zručnosti v škole a vo firme
Digitálna koalícia Slovenska a profesijne orientovaný IT špecialista
Univerzitné vzdelávanie IT odborníkov
Diskusia