Miriam Letašiová

Ministerstvo hospodárstva SR, Generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií
Miriam Letašiová, generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky gestoruje agendu inteligentného priemyslu, lepšej regulácie a opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Taktiež zastrešuje agendu inteligentných miest a je presvedčená, že lepší život v našich mestách dosiahneme práve vďaka zmene myslenia a spoločnému dialógu. Zároveň vedie pracovnú skupinu Rady vlády pre podporu exportu a investícií, kde podporuje rozmach proexportnej politiky Slovenska. V tejto oblasti získala skúsenosti už v rokoch 2012 - 2016, kedy pracovala ako vrchná riaditeľka v EXIMBANKA SR. Súčasne popri tom je prezidentkou neziskovej organizácie Srdce Slovenska, kde prepája všetky tri sektory našej spoločnosti a venuje sa aktuálnym otázkam týkajúcich sa podnikateľského a spoločenského prostredia na Slovensku, ako aj zosúladenia rodinného a pracovného života.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
 • Diskusia   |   Jarná ITAPA 2020

 • Sme na ceste k smart Slovensku   |   Jarná ITAPA 2019

  Sme na ceste k SMART SLOVENSKU prostredníctvom postupného zavádzania agendy inteligentných miest, agendy ktorá zažíva na Slovensku obrovský rozmach. Ministerstvo hospodárstva prináša súbor viacerých opatrení, ktoré si kladú za ambíciu podporu podnikateľského prostredia zameraného na Smart Cities. Základným zámerom rezortu hospodárstva je akcelerácia inovatívnych firiem v ich uvažovaní o zapojení sa do tematiky SMART CITIES. Pre naplnenie tejto ambície MH SR realizovalo Schému na podporu MSP  zameranú na podporu implementovania inovatívnych riešení v mestách.

  Videozáznam
 • Akčný plán inteligentného priemyslu   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Vývoj priemyslu má v mnohých mestách určujúci vplyv na ekonomiku miest a život ich obyvateľov. Slovensko je jednou z najpriemyselnejších krajín Európskej únie – takmer 25 % HDP je vytvorených práve vďaka priemyslu. Dôležitou súčasťou našej ekonomiky je aj využitie lokálnych subdodávateľov pre zahraničných investorov pôsobiacich na Slovensku. Náš priemysel stojí jednoznačne pred veľkou zmenou, ktorú dnes vidíme pri digitalizácii, automatizácii a robotizácii výroby, čo prinesie firmám aj zvýšenie efektivity a ziskovosti.

  Akčný plán inteligentného priemyslu je teda odpoveďou na praktické požiadavky priemyslu. Nevznikal od úradníckeho stola, tvorili sme ho spoločne so zástupcami priemyslu či technologických firiem. Naším cieľom je plniť úlohu štátu v tvorbe infraštruktúry a konkrétnych nástrojov. Akčný plán obsahuje 35 opatrení v rôznych oblastiach - výskum, vývoj a inovácie, základné princípy IT bezpečnosti, trh práce a vzdelávanie, referenčná architektúra, štandardizácia a tvorba technických noriem, informovanie a propagácia. Je koncipovaný len do roku 2020 vzhľadom na to, že oblasť digitalizácie, či internetu vecí rastie exponenciálnym radom. Je postavený tak, aby v krátkom časovom úseku vytvoril základné a pevné prostredie pre dynamický rozvoj IP na Slovensku do budúcnosti.

  Videozáznam

 • Smart Slovensko v riadení obcí, miest a regiónov   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

  Ak chceme na Slovensku zavádzať Smart City riešenia - potrebujeme nevyhnutné prezieravý pohľad a nový prístup. V rozvoji obcí, miest a  regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Ako aj nový prístup zo strany štátu, firiem a akademickej obce. Ministerstvo hospodárstva SR v tejto súvislosti pripravilo prvý dokument svojho druhu na Slovensku „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“. Ministerstvo vypracovalo aj finančnú schému, ktorá podporí pilotné testovanie inovatívnych riešení v praxi priamo na území mesta. Zároveň pripravujeme Portál Smart City, ktorý bude poskytovať čo najviac informácií o projekte a zároveň bude slúžiť ako inšpirácia prostredníctvom poskytovania praktických výsledkov zavedenia projektu.

  Videozáznam
 • Diskusný panel   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2018: Hacking the Future

 • (R)evolúcia v riadení obce, mesta a regiónu   |   Jarná Itapa 2018

  MH SR prináša súbor opatrení, ktoré vytvárajú základ na podporu podnikateľského prostredia zameraného na Smart Cities. Podpora MH SR je založená na troch pilieroch. Na teoretickom, prostredníctvom prvého dokumentu svojho druhu „Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách“ a praktickom, ktorý má podobu podporného mechanizmu s ambíciou pomôcť slovenským MSP pri implementovaní inovatívnych riešení v mestách. Prierezovým pilierom je snaha MH SR o združovanie informácií o inovatívnych firmách, mestách a produktoch, vrátane možností ich podpory.
   

 • Diskusia   |   Jarná Itapa 2018

 • Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy

  Prostredníctvom efektívneho prepojenia samospráv a podnikov sa pre podniky otvárajú aj „nové“ možnosti  implementácie inovatívnych riešení v mestách, ktoré sú významnou podnikateľskou príležitosťou a cenným zdrojom dát. MH SR reaguje prostredníctvom prvého materiálu svojho druhu v Slovenskej republike, ktorý je východiskovým bodom pre budúcu podporu inovácií v slovenských mestách a regiónoch. MH SR k tejto problematike pristupuje proaktívne a podporuje zavádzanie inovatívnych riešení v slovenských mestách prostredníctvom konkrétnych aktivít, pričom kladie dôraz na zvyšovanie povedomia o téme Smart City.

  Videozáznam


   
 • Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2017: Technology & HumanITy

  Prostredníctvom efektívneho prepojenia samospráv a podnikov sa pre podniky otvárajú aj „nové“ možnosti  implementácie inovatívnych riešení v mestách, ktoré sú významnou podnikateľskou príležitosťou a cenným zdrojom dát. MH SR reaguje prostredníctvom prvého materiálu svojho druhu v Slovenskej republike, ktorý je východiskovým bodom pre budúcu podporu inovácií v slovenských mestách a regiónoch. MH SR k tejto problematike pristupuje proaktívne a podporuje zavádzanie inovatívnych riešení v slovenských mestách prostredníctvom konkrétnych aktivít, pričom kladie dôraz na zvyšovanie povedomia o téme Smart City.

  Videozáznam


   
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným