Pavol Frič

ITAS
Po skončení vysokoškolského štúdia na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave v roku 1986 aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva. V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC ako riaditeľ Divízie informačných systémov. Od roku 2000 ako viceprezident pre stratégiu riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-government, bezpečnosť a PKI. Aktívne sa podieľa na riešení kľúčových projektov v oblasti budovania e-Governmentu. Je členom Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti a členom viacerých odborných komisií pre oblasť informatiky ako ak pracovnej komisie pre informatickej vedy pri Akreditačnej komisii. Participoval na zavádzaní program ECDL v Slovenskej republike a aktívne participuje na príprave legislatívy a štandardizácie v oblasti elektronického podpisu a budovania e-Governmentu. Svoje skúsenosti z budovania E-Governmentu a využívania potrebných technológií odovzdáva študentom na FIIT STU a MFF STU.
 
Prihláste sa na Jesenná ITAPA 2022
 • Elektronická komunikácia - ako implementovať reálne elektronické procesy   |   Kongres ITAPA 2005


  Prednáška sa venuje problematike elektronickej komunikácie a s ňou spojených praktických problémov. Sústreďuje sa podmienky implementácie elektronických procesov, so zameraním na problematiku elektronického podpisu a problematiku nasadzovania elektronických podateľní. Venuje sa taktiež ďalším praktickým infraštruktúrnym, procesným a legislatívnym aspektom, ktoré je pri implementovaní elektronickej komunikácie potrebné zohľadniť a vyriešiť.
 • Zaručený elektronický podpis - ako ho môžeme využívať?   |   Kongres ITAPA 2004

  Zaručený elektronický podpis a podmienky jeho používania definuje Zákon o elektronickom podpise. Doposiaľ sa však zaručený elektronický podpis nevyužíval. V súčasnosti však pre jeho použitie sú vytvorené všetky predpoklady. Príspevok sa venuje praktickým problémom spojeným s používaním zaručeného elektronického podpisu v spojení s rôznymi formátmi podpisovaných údajov. Konkrétnejšie je problematika zaručeného elektronického podpisu analyzovaná nad formátom XML, kde je popísaná možnosť použitia jedného z produktov certifikovaných Národným bezpečnostným úradom.
 • Skúsenosti s budovaním colného portálu   |   Kongres ITAPA 2003

 • Elektronické služby štátu a vládny portál   |   Kongres ITAPA 2003

  Elektronické služby štátu predstavujú budúcnosť k komunikácii s občanmi a komerčnou sférou a ich priorita je deklarovaná vo viacerých dokumentoch EÚ. Aj na Slovensku sa v tejto oblasti začali budovať prvé riešenia. Konečným cieľom by malo byť vybudovanie vládneho portálu, ktorý však je mnohokrát prezentovaný veľmi nekonkrétne. Na vládnej úrovni neexistuje jasná koncepcia budovania vládneho portálu, no ani jednotnej implementácie elektronických služieb. Príspevok sa zaoberá problematikou implementácie elektronických služieb štátnej správy. Sú prezentované taktiež základné východiská pre budovanie vládneho portálu a taktiež špecifiká poskytovania služieb pre rôzne typy používateľov. Je prezentovaná všeobecná architektúra vládneho portálu a spôsob integrácie existujúcich systémov orgánov štátnej správy na tento portál. Postup budovania integrovaných elektronických služieb je kľúčovou otázkou pri definovaní stratégie. V príspevku je prezentovaný návrh postupu budovania komplexného systému vládneho portálu. Záverom príspevku je identifikovaný zoznam otvorených otázok, ktorých zodpovedanie môže podstatným spôsobom ovplyvniť celkovú stratégiu budovania vládneho portálu.
 • Od elektronického podpisu k elektronickej transakcii   |   Kongres ITAPA 2002

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným