Pavol Frič

ITAS
Ukončil vysokoškolské štúdium na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave v roku 1986. Po skončení štúdií ostal pracovať na vysokej škole a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. Vybudoval viacero nových predmetov a aktívne prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva.
V roku 1995 sa začal plne venovať práci v spoločnosti DITEC. Pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. V roku 2000 bol menovaný do pozície viceprezidenta pre stratégiu. V tejto pozícii riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-government, bezpečnosť a PKI. Aktívne sa podieľa na riešení kľúčových projektov v oblasti budovania e-Governmentu.

Je členom Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti a členom viacerých odborných komisií pre oblasť informatiky ako ak pracovnej komisie pre informatickej vedy pri Akreditačnej komisii. Participoval na zavádzaní program ECDL v Slovenskej republike a aktívne participuje na príprave legislatívy a štandardizácie v oblasti elektronického podpisu a budovania e-Governmentu.

Svoje skúsenosti z budovania E-Governmentu a využívania potrebných technológií odovzdáva študentom na FIIT STU a MFF STU.
 
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020