Ľubor Illek

Slovensko.Digital
Ľubor Illek vyštudoval informatiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK. Od roku 1998 sa venuje informačnej bezpečnosti, dlhodobo pôsobí v spoločnosti Gordias. V tejto oblasti je aktívny aj prezentačne a v štandardizačnej činnosti.

Od roku 2003 je členom Slovenskej informatickej spoločnosti. Zaujíma sa o dianie v oblasti eGovernmentu najmä z hľadiska legislatívy a štandardizácie so zameraním na elektronický podpis, ochranu osobných údajov, autorské právo.

V roku 2009 bol jedným zo zakladajúcich členov Spoločnosti pre otvorené informačné technológie
(SOIT) a je členom jej Výkonného výboru. SOIT je profesné občianske združenie komunitného typu, ktoré združuje odborníkov z oblasti informačných technológií s cieľom propagovať ideu otvorenosti v tvorbe verejných politík, prístupe k údajom a aj v používaní slobodného softvéru. Od roku 2009 externe vyučuje na FMFI UK spoločenské aspekty informačných technológií.

Od roku 2015 je zamestnancom Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES), kde zodpovedá za riešenie problematiky OpenData.
 
Prihláste sa na Medzinárodný kongres Jarná ITAPA 2019

Prednášky spíkra