Emil Fitoš

IT Asociácia Slovenska, Prezident

Prezident IT Asociácie Slovenska a bývalý generálny riaditeľ spoločnosti Atos IT Solutions and Services na Slovensku i v Českej republike spojil svoju kariéru s inováciami. IT sektoru sa venuje celý svoj profesionálny život. Pôsobil v spoločnosti Siemens Business Services ako riaditeľ pre verejný sektor, zdravotníctvo a dopravu. Tri roky zastával pozíciu generálneho riaditeľa Atos Česká republika & Slovensko. V roku 2017 bol zvolený za prezidenta IT Asociácie Slovenska (ITAS). Je absolventom Stavebnej fakulty STU so špecializáciou na Automatizované systémy riadenia. Stál pri vzniku prvého archívu elektronických dokumentov, použiteľných pre právne účely, zakladal portál Občan.sk a vyvíjal systém platieb prostredníctvom mobilných telefónov. V súčasnosti pôsobí v odvetví rizikového kapitálu, zaoberá sa investíciami do rozvíjajúcich sa firiem, napríklad v oblasti Internet of Things alebo virtuálnej reality.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
 • Aktuálne výzvy a riziká v procese informatizácie slovenskej spoločnosti   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2016: Make IT Easy

  Rok, ktorý ubehol  od ostatnej konferencie ITAPA, podstatným spôsobom zmenil tvár informatizácie na Slovensku. Po hektickom roku 2015 nastal všeobecný útlm v príprave a štartovaní nových projektov. Vláda, ktorá vzišla z marcových volieb si stanovila priority, v ktorých sa protagonisti  informatizácie na Slovensku ešte nejakú dobu zrejme budú hľadať. Zmenil sa aj spoločenský diškurz k informatizácii. Do diskusie sa zapojilo množstvo predstaviteľov  odbornej verejnosti, čo prinieslo na jednej strane kreatívne podnety a smerovanie k väčšej transparentnosti, na druhej strane sa tým zvýšili nároky na beztak poddimenzované  a kvalitatívne nedostačujúce administratívne kapacity. Tá časť diskusie, ktorá je zrozumiteľná pre médiá, má zväčša kritický charakter, čo sťažuje získanie politickej podpory.  Pred komunitou, ktorá má záujem, aby sa informatizácia stala jedným z nástrojov rozvoja spoločnosti, stoja výzvy, ktorých súčasťou bude, takmer určite zmena pohľadu na elektronické služby, nové definovanie cieľových skupín a toho, čo je pre nich atraktívne, ako aj rozumná miera prijímanie rizík pri inováciách.

 • Diskusný okrúhly stôl: Slovensko 2020   |   Jarná ITAPA 2016

  Verejná diskusia lídrov slovenskej digitalizácie o implementácii, trendoch a cieľoch do budúcna.

  Pozvaní hostia:

  Pavel Bojňanský
  Emil Fitoš (ATOS)
  Milan Ftáčnik (Slovenská informatická spoločnosť)
  Ľubor Illek (Slovensko.Digital)
  Milan Ištván (PPP)
  Rastislav Janota (NASES)
  Štefan Kišš (IFP)
  Roman Konečný (NBÚ)
  Peter Kostolný (ÚV SR)
  Mário Lelovský (ITAS)
  Miloš Molnár (ideata Europe)

  článok: Ako na Digitálny reštart na Slovensku?

   
 • Ako si môžu navzájom pomôcť IT priemysel a vzdelávací systém na Slovensku   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2015: No Borders

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť?
  Využitie moderných technológií a najnovšie vzdelávacie metódy posúvajú slovenské stredné odborné školy do 21. storočia. Obrovský e-learningový projekt zabezpečila spoločnosť Atos. Nový projekt rozvoja odborného vzdelávania má odpovede aj na otázky mnohých, ktorých trápia pochybnosti, či Slovensko bude schopné ponúknuť v budúcnosti dostatok kvalifikových zamestnancov a uspokojiť tak neustále rastúce požiadavky trhu práce. 


  Anotácia:
  Emil Fitoš vo svojom príspevku v rámci Medzinárodného kongresu ITAPA 2015 rieši vzťah vzdelávania na Slovensku a informačných technológií v dvoch rovinách.

  V prvom rade sa zoberá potrebami IT priemyslu na vzdelanú a kvalifikovanú pracovnú silu. Vyhodnocuje projekty, ktoré sa v tomto smere robili a ktoré sa majú realizovať v budúcnosti. Ak má Slovenská republika skutočne urobiť kroky smerom v zvýšeniu konkurencieschopnosti svojej ekonomiky, neudeje sa to bez intenzívneho nasadzovania informačných technológií do všetkých oblastí výroby a služieb. Je zrejmé, že technicky a informaticky vzdelaná pracovná sila je nevyhnutným predpokladom takejto zmeny.
  V druhej časti príspevku sa preto prednášajúci zaoberá ponukou IT priemyslu pre vzdelávací systém všeobecne. Zvlášť zdôrazňuje overené metódy a postupy zahŕňajúce vtiahnutie zamestnávateľov do procesu prípravy výučby.
   

 • Ako dnes vidíme Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2014: Future is TODAY

  Prečo by vám prednáška nemala uniknúť
  Prednáška je rekapituláciou diskusií a polemík dvoch predstaviteľov IKT sveta, ktorí stáli pri prvých krokoch slovenského eGovernmentu  a každý z iného uhla participoval aj na vzniku Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

   
  Anotácia:  

  Národná koncepcia informatizácie verejnej správy stanovuje architektúru
  integrovaných informačných systémov verejnej správy a bola schválená na 97. schôdzi vlády SR dňa 21.mája 2008. Prednášajúci s odstupom šiestich rokov hodnotia, v ktorých aspektoch je dokument nadčasový, v ktorých je prekonaný a v ktorých stále ešte čaká na naplnenie. Zaoberajú sa praktickou interpretáciou NKIVS pri príprave a realizácii IKT projektov. Popri komentároch k minulosti prichádzajú s viacerými podnetmi, ktoré navrhujú zohľadniť pri plánovaní IKT projektov v nastávajúcom programovom období.  
   
  Prednášajúci:
  Prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD., Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU.
  Ing. Emil Fitoš, Generálny riaditeľ Atos IT Solutions and Services na Slovensku a v Českej republike.

 • Pripravenosť verejnej správy v SR na realizáciu veľkých IT projektov   |   Konferencia ITAPA 2012

  Už dlhšiu dobu sa v informatických kruhoch intenzívne diskutuje o schopnosti SR vyčerpať prostriedky z OPIS. V príspevku sa autor zaoberá životným cyklom informatického projektu financovaného zo štrukturálnych fondov. Snaží sa identifikovať problematické etapy a odhadnúť pripravenosť verejnej správy na ich zvládnutie. Skúma pri tom oblasti obstarávania, implementácie a prevádzky veľkých IT projektov.
 • Čo to znamená, naozaj zacviesť v krajine eID   |   Kongres ITAPA 2010: Tam, kde sa svety stretávajú

  Moderné elektronické doklady majú priniesť občanom zjednodušenie a zefektívnenie ich komunácie nie len so štátnou správou ale aj v bežnom živote. To že to je úspešne realizovateľné ukázalo napríklad celoeurópske nasadenie elektronických cestovných dokladov novej generácie. V súčasnosti sú v európskej únii v realizácie viaceré projekty, ktoré by mohli priniesť ďalšie vylepšenia v oblasti osobných dokladov a ochrany osobných údajov. Cieľom prezentácie je priblížiť trendy v EU a realizované projekty v tejto oblasti.
 • Informačné technológie pre regióny   |   Kongres ITAPA 2002

« 1 2
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným