Róbert Kormaňák

člen TK37 pri UNMS SR pre informačné technológie
Absolvent Matematicko-fyzikálnej fakulty UK, pôsobil vo viacerých spoločnostiach zameraných na IT, bankovníctvo, energetiku a automotive. Venuje sa technickej normalizácii v oblasti projektového riadenia, IT procesov a IT služieb - člen technickej komisie TK37 a TK22 v rámci UNMS SR. Zastupuje Slovenskú republiku (Head of Delegation) v medzinárodných technických normalizačných komisiách ISO:
 • JTC1/SC7 pre oblasť softvérového inžinierstva
 • JTC1/SC40 pre oblasť IT governance a IT služieb
 • TC258 pre oblasť projektového riadenia
Aktívne participoval pri tvorbe metodiky projektového riadenia pre potreby MIRRI SR (riadenie projektov VS).

 
 • Ignite session: Metodika riadenia IT projektov v štátnej správe na Slovensku   |   Jarná ITAPA 2021

  Korektné čerpanie verejných prostriedkov vyžaduje systematický a transparentný prístup bez ohľadu či sa jedná o verejné financie z rozpočtu SR alebo rozpočtu EU.
  Definovanie procesne a obsahovo správnej metodiky riadenia projektov je veľmi dobrým predpokladom pre úspešné zvládnutie akéhokoľvek projektu.
  Projekty IT v oblasti informatizácie VS vyžadujú aplikáciu komplexných pravidiel pre riadenie projektov ale aj špecifických pravidiel pre softvérové inžinierstvo, IT služby ale aj pre IT bezpečnosť, cloudové služby a pod. Pri riadení projektov IT vo verejnej a štátnej správe platí pravidlo, že transparentnosť, spoľahlivosť a poctivosť je potrebná nielen počas priebehu projektu ale aj po jeho ukončení a odovzdaní hotového riešenia do prevádzky. Preto nebola na tento účel vybraná metodika Prince2 (ako referenčný model) náhodne.


   
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2021
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným