Program - Jarná ITAPA 2020

07:30
Registrácia účastníkov/ ranná káva
08:30
8:30 - 9:30 Mestá budúcnosti
Mestá sa rýchlo modernizujú, aby efektívne vedeli zvyšovať kvalitu života obyvateľov. Či už ide o o zrýchlenie dopravy, zlepšenie parkovania, bezpečnosti ľudí, alebo znižovanie emisií. Aké problémy teraz riešia reprezentanti väčších miest? Aké sú ich plány na najbližšie roky? Aké sú ich inšpirácie? A ako môžu pomôcť technológie riešiť každodenný život ľudí? 
08:30
Petra Dzurovčinová, Magistrát mesta Bratislava
Úvodný príhovor moderátora
09:30
9:30 - 10:30 Budovanie efektívneho eGovernmentu

Spomalí sa budovanie slovenského eGovermentu s nástupom novej vlády, alebo sa naopak akceleruje? Aké budú priority kľúčových predstaviteľov pre najbližšie 4 roky? Čo by nemalo chýbať v programovom vyhlásení?

10:30
Coffee-break
10:50
10:50 - 12:00 Výzvy pre budúcnosť
Najzásadnejšia zmena financovania štrukturálnych fondov prichádza tento rok. Doteraz o financovaní projektov rozhodovali ministerstvá. Je možnosť, že sa v krátkej budúcnosti prenesie táto právomoc na regióny a mestá? Aké sú predstavy EK?
 
10:50
Andrej Aleksiev, Check Point
Kybernetická bezpečnosť a koronavírus
12:00
Obed
13:00
SEKCIA
13:00 - 14:00 Moderné mestá budúcnosti - ako na to?
Praktický pohľad na modernizáciu miest. Workshop má slúžiť na prenos praktických skúseností výkonných predstaviteľov miest a dodávateľov. Moderátor definuje výzvy súvisiace s budovaním mesta budúcnosti. Účastníci ponúkajú riešenia a zároveň upozorňujú na hrozby, respektíve zlyhané nádeje nejakých projektov. 

Ako vytlačiť dopravu z centra? Ako znížiť hustotu dopravy a jej plynulosť? Ako zadávať inovatívne projekty? Ako ich financovať? Ako zvyšovať podiel zelene? Ako zabezpečiť odvoz odpadu efektívnejšie? Ako zlepšiť priepustnosť priľahlej dopravy do metropolity? 
13:00
Samuel Arbe, ITAPA
Úvodný príhovor moderátora
13:00 - 14:00 Kybernetická bezpečnosť

Prípadové štúdie riešení kybernetickej bezpečnosti kritickej infraštruktúry 

13:00
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Úvodný príhovor moderátora
13:05
Ján Doboš, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Prípadová štúdia riešenia incidentu z pohľadu národnej jednotky SK-CERT
13:15
Tomáš Hettych, Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti
Prípadová štúdia – Implementácia procesu riadenia rizík
14:00
Coffee-break
14:30
SEKCIA2
14:30 - 15:30 Ako financovať rozvoj miest a regiónov po roku 2020
Diskusný panel, kde hlavní aktéri nového obdobia budú debatovať o novom modeli financovania. Témy: Aké bude nastavenie financovania miest a regiónov v novom programovom období po roku 2020? Ako nastaviť funkčné integrované teritoriálne investície? Aká veľká alebo aká malá má byť funkčná regionálna jednotka? Ako zabezpečiť prípravu projektov na regionálnej úrovni? Kto za túto prípravu bude zodpovedať? 
14:30
Milan Ftáčnik, Slovenská informatická spoločnosť
Úvodný príhovor moderátora
14:35
Michal Kaliňák, ZMOS
14:30 - 15:30 Audit kybernetickej bezpečnosti
Zákon č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti formálne implementoval u prevádzkovateľov základných služieb inštitút auditu kybernetickej bezpečnosti. Vyhláška Národného bezpečnostného úradu č. 436/2019 Z.z. o audite kybernetickej bezpečnosti a znalostnom štandarde audítora určuje základný rámec pre rozsah auditu a spôsob obstarania auditu kybernetickej bezpečnosti. Avšak vzhľadom na rôznorodosť technologického prostredia v jednotlivých odvetviach nie je možné určiť podrobné auditné  postupy na úrovni národnej legislatívy. Tá samozrejme musí byť vytvorená tak, aby ju bolo možné uplatniť  naprieč všetkými odvetviami. Z toho vyplýva nutnosť navrhnúť a prijať také metodické usmernenia, ktoré by umožnili vykonávať audit kybernetickej bezpečnosti v rôznych prostrediach s rôzne definovanými bezpečnostnými cieľmi. Diskusia má ambíciu načrtnúť hlavné problémy a nájsť efektívny prienik pre auditné metódy medzi požiadavkami jednotlivých hospodárskych odvetví.
14:30
Ivan Makatura, Asociácia kybernetickej bezpečnosti
Úvodný príhovor moderátora
15:30
Coffee-break
16:00
16:00 - 17:00 Budovanie efektívneho eGovernmentu
Okrúhly stôl k reálnemu zhodnoteniu postavenia Slovenska v eGovernmente, kde sme sa dostali a aké budú najbližšie kroky.
16:00
Milan Ištván, Partnerstvá pre prosperitu
Úvodný príhovor moderátora
16:05
Ľubor Illek, Slovensko.Digital
Rastislav Janota, Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT
Diskusia