Michaela Kollárová

ÚPVII, generálna riaditeľka sekcie riadenia investícií

Michaela Kollárová pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od jeho vzniku. V minulosti pôsobila na pozícií riaditeľky odboru finančných nástrojov sekcie riadenia investícií, ako aj na pozícií vedúcej útvaru finančných nástrojov na odbore štrukturálnych fondov EÚ v ŠFRB. Disponuje s viac ako 10 ročnými skúsenosťami v oblasti verejnej a štátnej správy. Špecializuje sa na oblasť tvorby stratégie vrátane návrhu na používanie finančných nástrojov a oblasť strategického plánovania, ako aj na inovačnú agendu SR. K jej hlavným úspechom patrí spustenie pilotného projektu inovačnej diplomacie SR a vypracovanie návrhu vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030. Je držiteľkou viacerých certifikátov ako napr. The International Union of Hausing Finance, PRINCE 2 Foundation, certifikát COST – BENEFIT analysis for EU Project a osvedčení o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti energetického audítora a v oblasti finančných nástrojov.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2020
  • Diskusia   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

  • Diplomacia ako nástroj podpory inovácií   |   Medzinárodný kongres ITAPA 2019

    Pilotný projekt inovačnej diplomacie bol oficiálne spustený k 1. júlu 2019 v teritóriách s vysokým inovačným potenciálom: USA, Fínsko, Izrael, Čína. V SR doposiaľ neexistoval nástroj, ktorý by systémovo podporoval medzinárodnú spoluprácu v oblasti VVaI medzi rôznymi skupinami relevantných aktérov (verejný, súkromný, akademický sektor) a napomáhal prieniku slovenských inovácií na zahraničné trhy. Pri vypracovávaní návrhu pilotného projektu inovačnej diplomacie sa ÚPVII inšpiroval krajinami, ktoré sú považované za tzv. inovačných lídrov, ako aj modelom vedeckej diplomacie Českej republiky. Cieľom pilotného projektu inovačnej diplomacie je zvyšovať inovačnú výkonnosť SR a podporovať internacionalizáciu slovenského VVaI v súlade s prijatými strategickými dokumentami a záväzkami, ku ktorým sa SR zaviazala.

Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným