Pavol Frič

ITAS
Po ukončení štúdia na Katedre počítačov Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave v roku 1986 prednášal v oblasti umelej inteligencie a softvérového inžinierstva, a v roku 1995 obhájil kandidátsku dizertačnú prácu v oblasti umelej inteligencie. V spoločnosti DITEC neskôr pôsobil ako riaditeľ Divízie informačných systémov. Ako viceprezident pre stratégiu aktuálne riadi rozvojové projekty spoločnosti a koordinuje súčinnosť dcérskych spoločností. Jeho hlavnými oblasťami záujmu je elektronický obchod, e-government, bezpečnosť a PKI. Aktívne sa podieľa na riešení kľúčových projektov v oblasti budovania e-Governmentu. Je členom Výkonného výboru Slovenskej informatickej spoločnosti a členom viacerých odborných komisií pre oblasť informatiky ako ak pracovnej komisie pre informatickej vedy pri Akreditačnej komisii. Participoval na zavádzaní program ECDL v Slovenskej republike a aktívne participuje na príprave legislatívy a štandardizácie v oblasti elektronického podpisu a budovania e-Governmentu. Svoje skúsenosti z budovania E-Governmentu a využívania potrebných technológií odovzdáva študentom na FIIT STU a MFF STU.
Prihláste sa na Jarná ITAPA 2022
Páčil sa ti článok? Zdieľaj ho a povedz o ňom aj ostatným