Peter Musil

ITAPA

RNDr. Peter Musil, PhD. je absolvent medziodborového štúdia biomedicínskej fyziky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky a Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2006-2016 pôsobil ako odborný asistent Katedry farmakológie a toxikológie FaF UK v Bratislave a spoluriešiteľ viacerých národných aj medzinárodných projektov. Je spoluautorov 10 zahraničných vedeckých prác registrovaných v databáze CC. Aktuálne pracuje ako vedúci projektového centra Lekárskej fakulty UK a ako odborný asistent na Lekárskej fakulte SZU. Špecializuje sa na prietokovú cytometriu, analýzu obrazu, zobrazovacie techniky v spolupráci s Medzinárodným laserovým centrom, kultiváciu ľudských somatických buniek, vrátane kmeňových buniek pre potreby základného výskumu ako aj pre klinickú aplikáciu.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019