Daniel Donoval

ECSEL, Slovenský zástupca

Daniel Donoval je profesorom a riaditeľom Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Venuje sa pokročilým polovodičovým štruktúram, zariadeniam a systémom podporovaným modelovaním a simuláciou, väčšinou pre automobilový a udržateľný trh s energiou. Je slovenským zástupcom v rade orgánov verejnej správy a správnej rady ECSEL JU v Bruseli. Koordinoval množstvo výskumných a vývojových projektov podporovaných národnými a medzinárodnými agentúrami. Je autorom a spoluautorom viac ako 300 príspevkov publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch a zborníkoch s viac ako 500 citáciami. S cieľom stimulovať transfer technológií k priemyselným partnerom organizuje mnoho konferencií, workshopov a zúčastňuje sa vedeckých programov a riadiacich výborov mnohých medzinárodných konferencií.

Prednášky spíkra

  • Inovácie v hardvérových technológiách

    Verejno-súkromné partnerstvo pre elektronické komponenty a systémy ECSEL financuje projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií nevyhnutné pre vedúce postavenie Európy v ére digitálneho hospodárstva. De Colvenaer vo svojej prednáške priblíži kooperáciu 30 účastníckych štátov ECSEL a Európskej únie a zhodnotí jej štruktúru, mandát, činnosti a výsledky spolu s náhľadom do budúcnosti.

  • Prednáška

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Predchádzajúce prednášky

  • Inovácie v hardvérových technológiách

    Verejno-súkromné partnerstvo pre elektronické komponenty a systémy ECSEL financuje projekty v oblasti výskumu, vývoja a inovácií nevyhnutné pre vedúce postavenie Európy v ére digitálneho hospodárstva. De Colvenaer vo svojej prednáške priblíži kooperáciu 30 účastníckych štátov ECSEL a Európskej únie a zhodnotí jej štruktúru, mandát, činnosti a výsledky spolu s náhľadom do budúcnosti.

  • Prednáška