Daniel Donoval

ECSEL, Slovenský zástupca

Daniel Donoval je profesorom a riaditeľom Ústavu elektroniky a fotoniky Fakulty elektrotechniky a informatiky STU Bratislava. Venuje sa pokročilým polovodičovým štruktúram, zariadeniam a systémom podporovaným modelovaním a simuláciou, väčšinou pre automobilový a udržateľný trh s energiou. Je slovenským zástupcom v rade orgánov verejnej správy a správnej rady ECSEL JU v Bruseli. Koordinoval množstvo výskumných a vývojových projektov podporovaných národnými a medzinárodnými agentúrami. Je autorom a spoluautorom viac ako 300 príspevkov publikovaných v medzinárodných vedeckých časopisoch a zborníkoch s viac ako 500 citáciami. S cieľom stimulovať transfer technológií k priemyselným partnerom organizuje mnoho konferencií, workshopov a zúčastňuje sa vedeckých programov a riadiacich výborov mnohých medzinárodných konferencií.

Prihláste sa na Jarná ITAPA 2020