Peter Kucer

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Dr. Ing. Peter Kucer, MBA je riaditeľom cloudovej kancelárie na úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu od 1. Marca 2019 so zodpovednosťou za koordináciu poskytovania a používania vládnych cloudových služieb. Je absolventom Žilinskej university, kde v roku 1994 obhájil titul PhD v oblasti adaptívneho riadenia a v roku 2009 získal titul MBA na Univerzite Reading vo Veľkej Británii.

Počas svojej viac ako 20 ročnej medzinárodnej profesionálnej kariéry sa venoval informačným technológiam, trendom v informatizácií spoločnosti a priemyslu a od roku 2013 aktívne pôsobí v oblasti cloudu. Je vedúcim niekoľkých pracovných skupín zaoberajúcimi sa vládnym cloudom pri UPVII.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019
  • Hybridný cloud   |   Jarná ITAPA 2019

    Slovenská vláda a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu je koordinátorom poskytovania a používania vládnych cloudových služieb podľa § 10a zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente. Prezentácia poskytuje podrobnejší pohľad na fungovanie vládneho cloudu, predstavuje zodpovednosti orgánov verejnej moci, dodávateľov vládnych cloudových služieb a činnosť UPPVII. Svojim obsahom vysvetľuje pravidlá, definuje povinnosti a potrebné toky informácií s cieľom zabezpečenia efektívneho a účelného využívania cloudových služieb.

    Videozáznam