Alexandra Horná

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

JUDr. Alexandra horná pracuje na úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu od júla 2017. Začínala na odbore verejného obstarávania kde pôsobila rok do júna 2018 a následne bola presunutá na oddelenie pre správu licencií a centralizované obstarávanie IT komodít. Aktuálne sa zaoberá centralizovaným obstarávaním, spolupracuje s najväčšími rezortami v rámci štátu, pri plánovanom obstarávaní na centrálnej úrovni. Od 01.01.2019 sa stala predsedníčkou pracovnej skupiny Verejné obstarávanie IKT, ktorej výstupom je Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe.

V predchádzajúcom zamestnaní v štátnej správe sa zaoberala najmä správnym poriadkom (rozhodnutia, riadne a mimoriadne opravné prostriedky). V roku 2018 obhájila titul JUDr. na Karlovej univerzite v Prahe.

Prihláste sa na Medzinárodný kongres ITAPA 2019

Prednášky spíkra