• English
SVK
ENG

Jarná ITAPA: Ako obstarávať inovácie?

Jarná ITAPA: Ako obstarávať inovácie? Ako na obstarávanie inovatívnych riešení v IKT? Verejné obstarávanie je dlhodobo neuralgickým bodom informatizácie verejnej správy a zároveň dopláca na všemožné, veľmi často aj nezmyselné obmedzenia a podmienky, ktoré informatizáciu sprevádzajú. Spočiatku projekty bojovali s nedostatkom financií a reštrikciou rozpočtových štruktúr rezortov, ktoré umožňovali len nákup určitých položiek, a tak sa obstarávanie rôznych riešení občas muselo „skrývať“.

Neskôr sa problém obrátil, keď s príchodom OPIS vznikol v niektorých oblastiach prebytok investícií, ktorý v kombinácii s nedostatkom odborných kapacít na strane obstarávateľov viedol k zadaniam, ktoré prinajmenšom nepomohli k získaniu najlepšieho riešenia a ich robustnosť a časová náročnosť priamo torpédovala vývoj flexibilných, aktuálnych a najmodernejších riešení.  Záujem o veľké projekty OPIS zároveň zatienil realizáciu projektov, na ktoré sa tieto finančné prostriedky nevzťahovali a ktoré naďalej často bojovali s deficitom zdrojov a historickými neduhmi.

Tento historický vývin spôsobil, že sa v našej krajine doteraz nemal šancu vyvinúť zdravý spôsob definovania zmysluplných modernizačných projektov, ktoré musia obstáť v konkurencii iných rozpočtových potrieb, preukázať svoje ekonomické prínosy pre užívateľov a inštitúcie a využiť verejné obstarávanie na zabezpečenie čo najlepšej realizácie. Dnes preto na Slovensku vo verejnej správe absentuje skúsenosť - báza „best practices“, ako uplatňovať také postupy v rámci verejného obstarávania, ktoré by smerovali k podpore nákupu inovatívnych a dobrých riešení a podpore rastu celého trhu IKT a nie k jeho deformácii, vytváraniu klientelistických vzťahov, zneužívaniu autorských práv a pod.

Situácia sa najviac prejavuje v nákupe unikátnych softvérových riešení a ich prevádzke. Kvalita technickej a funkčnej špecifikácie, nejednoznačnosť zodpovednosti za dodané dielo, jeho prevádzka, či príliš dlhé procesy obstarávania spôsobujú vrásky projektovým manažérom, pripravujúcim podklady, obchodníkom, pripravujúcim ponuky, manažérom na strane úradov aj na strane dodávateľov a samozrejme špecialistom zodpovedným za samotný proces obstarávania. Nedostatky v obstarávaní sa následne nevyhnutie premietnu do realizácie projektu, spôsobu jeho riadenia, do množstva zmenových konaní, a jeho výslednej podoby a kvality.

Je potrebné revidovať doterajšie skúsenosti, nadviazať na úspešné praktiky a čo najskôr vytvoriť a začať používať metodiky a usmernenia pre využívanie vhodných nástrojov verejného obstarávania, ktoré by boli konsenzom naprieč spektrom tak obstarávateľov, ako aj poskytovateľov – trhu. Verejné obstarávanie je dvojitý meč, ktorý môže dobré riešenia podporiť, no aj zablokovať. Neplatí taktiež, že je len jeden dobrý spôsob obstarávania, spôsob sa mení v závislosti od situácie a taktiež je dôležité zvažovať vždy, či zmena význam má alebo nie. Populistické, unáhlené a plytké riešenia väčšinou totiž spôsobujú viac škody ako osohu. Rovnako je potrebné vedieť, že samotný trh nie je schopný samoregulácie v tejto oblasti a nie je schopný eliminovať negatívny dopad zlých rozhodnutí a obstarávaní verejnej správy, naopak, môže sa pod nekvalitné rozhodovanie a obstaranie ešte viac podpísať nekvalitnými dodávkami a zlými systémami. Kvalita verejného obstarávania je preto v prvom rade na pleciach obstarávateľov, ktorí ho musia byť schopní zvládnuť. Nie je to však triviálne a každá aktivita, ktorej výsledkom je zdieľanie dobrých skúseností a vytváranie tradície zmysluplných obstarávaní, je dôležitá.

Organizátori ITAPA si dali za cieľ podporiť diskusiu a výmenu názorov a skúseností, ako obstarať inovatívne technické riešenia a ich prevádzku, ako nájsť balans medzi stabilitou dobrého a funkčného riešenia a hrozbou vendor lock-in a ako sa vysporiadať s dedičstvom minulého obdobia. V paneli vystúpia odborníci, ktorí sa zúčastňujú týchto diskusií a ktorí predstavia svoje skúsenosti a názory, ako pristúpiť k obstarávaniu inovácií, špecificky v oblasti IKT, aké riziká ho sprevádzajú a aké možnosti existujú na ich elimináciu. Súčasťou panelu je diskusia, kde uvítame aj vstupy účastníkov z auditória, ktorí sa na základe svojich skúseností môžu vyjadriť k povedanému.

Panel je užitočný pre manažérov a pracovníkov odborov a útvarov verejného obstarávania, projektových manažérov, konzultantov a špecialistov, ktorí pripravujú zadania a podklady pre verejné obstarávanie, obchodníkov a expertov na strane dodávateľov, ktorí pripravujú ponuky, pre výkonných manažérov tak na strane úradov a inštitúcií, ako aj na strane dodávateľov a všetkých ostatných profesionálov, ktorí sa podieľajú na obstarávaní inovatívnych riešení.

Lucia Kondáš, chairman panelu a tím ITAPA
Bronzoví partneri
 • logo_ALAM_horizontalne_large
 • allexis
 • DTCA_krivky
 • EMM_logo
 • ed logo
 • ibmpos_black-1 [Converted]
 • icz
 • Palo Alto Networks
 • sevitech
 • SOFTEC - logo - CMYK
 
Mediálni partneri
 • logo TA3 3D_mensie
  • sita2
 • radio+rtvs
 • 01 PCR_logo_CMYK
 • zm_logo
 • touchit_logo
Technická realizácia
S podporou